Thông tin Chỉ đạo - Tuyên truyền
Thứ hai, 27/08/2018 | 13:35:10 GMT+7
Về triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Dương
Tập tin đính kèm:

Thực hiện Công văn số 3795/UBND-KTTH ngày 16 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Dương;

Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng đã ban hành Công văn số 2285/UBND-NC ngày 23/8/2018 để triển khai Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Dương đến các cơ quan, phòng, ban huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Theo đó, các cơ quan, phòng, ban huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ quy định tại Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn huyện, theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3795/UBND-KTTH ngày 16 tháng 8 năm 2018.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc, các cơ quan, đơn vị gửi phản ánh về Ủy ban nhân dân huyện (thông qua Phòng Tài chính - Kế hoạch) để xem xét, giải quyết./.

Tin liên quan