Thông tin Chỉ đạo - Tuyên truyền
Thứ năm, 13/09/2018 | 09:41:00 GMT+7
Về việc ban hành bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 của các cơ quan, đơn vị
Tập tin đính kèm:

Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng công bố danh sách các các cơ quan, đơn vị về việc ban hành bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nội dung trong danh mục thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực thuộc phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 để thực hiện đầy đủ, chính xác những yêu cầu cụ thể của hệ thống quản lý chất lượng.

(nhấp vào từng đơn vị để xem văn bản chi tiết)

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện;

Phòng Quản lý đô thị;

Phòng Nội vụ;

- Phòng Tài chính - Kế hoạch;

- Phòng Tư pháp;

- Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Thanh tra huyện;

- Phòng Tài nguyên - Môi trường;

- Phòng Kinh tế;

- Trung tâm Y tế;

Tin liên quan