Thông tin Chỉ đạo - Tuyên truyền
Thứ năm, 01/11/2018 | 15:21:13 GMT+7
Đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn huyện Bàu Bàng
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc cưới, việc tang vẫn còn những hạn chế, như việc tổ chức tang lễ ở một số địa phương còn lãng phí, ăn uống linh đình nhiều ngày, còn để xảy ra việc dựng rạp, sử dụng loa đài gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của cộng đồng dân cư, vi phạm trật tự an toàn giao thông. Một số nơi vẫn còn đốt nhiều đồ mã, rắc rải vàng mã trên đường đưa tang, để người chết tại gia đình quá thời gian quy định. Một số đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức chưa gương mẫu trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang...
Tập tin đính kèm:

Để chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế nêu trên, đồng thời thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 741/UBND-VX ngày 26/02/2018 của UBND tỉnh Bình Dương về đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng đã ban hành Văn bản số 2860/UBND-VX yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm trong cán bộ, công chức, đảng viên, Nhân dân các quy định của Đảng, Nhà nước về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang như: Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/ 2012 của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  và Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin

- Phối hợp với các cơ quan liên quan và các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang gắn với việc xây dựng gia đình văn hóa, ấp, khu phố văn hóa.

- Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các nghi thức trong việc cưới, việc tang trang trọng, văn minh, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện, đặc điểm phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương, vùng, miền, dân tộc, đẩy lùi các hủ tục; đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông. Tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng những mô hình tổ chức việc cưới, việc tang văn minh, tiến bộ.

- Xây dựng, rà soát bổ sung tiêu chí gia đình, ấp, khu phố văn hóa, trong đó có nội dung về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang ở các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương; định kỳ hàng năm báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện.

3. Đề nghị Huyện đoàn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên tích cực thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về nếp sống văn minh trong việc cưới, nhất là đoàn viên thanh niên công nhân trong các khu công nghiệp; tổ chức cưới tiết kiệm, lịch sự, trang trọng, vui tươi, không thuốc lá, không lạm dụng rượu bia, phù hợp với phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc, địa phương…xây dựng và nhân rộng một số mô hình tổ chức cưới mới tiết kiệm, lịch sự.

4. Đề nghị Liên đoàn Lao động huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quán triệt cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; chú trọng công tác giám sát và phản biện xã hội; phát huy vai trò người đứng đầu, cấp ủy, Ban công tác mặt trận các khu phố, ấp, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, dòng họ..., lồng ghép nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang vào các cuộc vận động, các phong trào thi đua; đưa việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang thành tiêu chí xét thi đua đối với các tập thể, cá nhân.

6. Đài Truyền thanh huyện mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, nêu gương mô hình tốt, cách làm hay; phản ánh, phê phán những hành vi vi phạm pháp luật, biểu hiện tiêu cực, trái với thuần phong mỹ tục trong tổ chức việc cưới, việc tang.

7. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

- Xây dựng và nhân rộng các mô hình tổ chức cưới hỏi, tang lễ văn minh, tiết kiệm. Các gia đình đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu thực hiện, gắn với việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái đạo đức, lối sống.

- Chú trọng công tác đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, môi trường, trật tự an toàn xã hội.

- Quán triệt đảng viên, cán bộ, viên chức chấp hành kỷ cương, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống phô trương, hình thức. Không lạm dụng công quỹ, phương tiện, tài sản công phục vụ mục đích cá nhân.

- Tăng cường giám sát, kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

- Định kỳ hàng năm (trước 15/11) báo cáo kết quả thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang gửi Phòng Văn hóa và Thông tin huyện để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện.

Tin liên quan