Hoạt động Đảng - Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể
Thứ tư, 24/07/2019 | 14:59:55 GMT+7
Huyện Bàu Bàng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy Bình Dương
Sáng ngày 23/07, Huyện ủy Bàu Bàng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy Bình Dương cho hơn 300 cán bộ, đảng viên các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy Bàu Bàng.
Tập tin đính kèm:


Đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được thông tin về Chỉ thị 25-CT/TW ngày 08/08/2018 của Ban Bí thư "Về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại địa phương tới năm 2030"; Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị "Về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới"; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị "Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới"; Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ X Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII; Kế hoạch số 83-KH/TU ngày 27/03/2019 của Tỉnh ủy Bình Dương thực hiện Chỉ thị số Chỉ thị 25-CT/TW ngày 08/08/2018 của Ban Bí thư "Về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại địa phương tới năm 2030"; Kế hoạch số 93-KT/TU ngày 20/06/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị "Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới"; Kế hoạch số 94-KH/TU ngày 24/06/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị "Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới"...

Thông qua Hội nghị nhằm giúp các cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện nắm rõ kết quả Hội nghị lần thứ X, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII. Đồng thời nắm bắt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch triển khai thực hiện của Trung ương và Tỉnh ủy trong thời gian qua. từ đó nắm bắt, thực hiện đúng chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước./.

HỮU HOÀNG (ĐTT)
Tin liên quan