TRÌNH TỰ THỦ TỤC THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XÃ HỘI HÓA

TRÌNH TỰ THỦ TỤC THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XÃ HỘI HÓA

(Kèm theo Kế hoạch số: 57/KH-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng)

Bước 1: Căn cứ Tờ trình xin được đầu tư công trình xã hội hóa của tổ chức, cá nhân đề nghị các chủ đầu tư tiến hành trình cơ quan chủ quản trình tỉnh xin chủ trương chấp thuận cho các đơn vị, doanh nghiệp được thực hiện đầu tư xã hội hóa cho lĩnh vực mình đầu tư. Trình tự phạm vi thực hiện tại Khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 156/2008/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 135/2008/TT-BTC.

Bước 2: Sau khi có chủ trương của cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động chủ đầu tư thực hiện Khoản 2 Mục I của Thông tư số 135/2008/TT-BTC.

Đối với các dự án đầu tư trong nước và ngoài nước trong lĩnh vực xã hội hóa được áp dụng các chính sách ưu đãi được quy định tại Điều 2 của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP và Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ được hưởng các chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP.

Bước 3: Thực hiện các thủ tục về đất, xây dựng cơ sở vật chất được quy định tại Khoản 2 Điều 1 của Nghị định số 59/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số số 69/2008/NĐ-CP.

Giá ưu đãi, miễn giảm khi thực hiện thuê đất được quy định tại điểm 1, 2, 3, 4 Khoản 3 Điều 1 của Nghị định số 59/2014/NĐ-CP; tiền thuê đất được xác định theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Bước 4: Các chính sách chuyển nhượng, các ưu đãi về chính sách thuế Giá trị gia tăng (GTGT) được quy định tại điểm b, Khoản 2 Điều 1;  khoản 2 Điều 7; khoản 1 Điều 16 của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 và Điều 4 của Thông tư số 2019/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013.

Thuế Thu nhập doanh ngiệp (TNDN): Thực hiện theo quy định tại Khoản 2a Điều 15 và Khoản 1a, và Khoản 2 Điều 16 của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 và Điều 8 của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 và khoản 3, Mục IV của Thông tư số 135/2008/TT-BTC.

Sau khi có chủ trương và tìm hiểu thực hiện các hướng dẫn nêu trên đề nghị Chủ đầu tư tham khảo thêm các quy định để tiếp tục thực hiện theo trình các quy định cho công tác xã hội hóa tại các văn bản hướng dẫn sau:

- Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và Nghị định số 59/2014/NĐ-CP  sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số số 69/2008/NĐ-CP.

- Thông tư số 135/2008/TT-BTC 31/12/2008 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và Thông tư số 156/2008/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 135/2008/TT-BTC.

- Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

- Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về ban hành về chế độ miễn giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Dương./.