Hệ thống văn bản
Từ khóa  
Lĩnh vực Loại văn bản
select
Cơ quan ban hành
select

STTLoại văn bảnSố hiệu văn bảnTrích yếuCơ quan ban hànhNgày ban hành
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
select
Tổng số dòng: 109 / 6 trang
41 Nghị quyết 12/NQ-HĐND10 về kết quả giám sát của Hội đồng nhân dân huyện về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại trên địa bàn huyện năm 2018Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng11/12/2018
42 Nghị quyết 13/NQ-HĐND10 xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầuHội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương11/12/2018
43 Nghị quyết 14/NQ-HĐND10 thông qua Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2019Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng11/12/2018
44 Nghị quyết 15/NQ-HĐND10 về điều chỉnh Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện về điều chỉnh Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện về phê duyệt Kế hoạch đầu tư công năm 2018Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng11/12/2018
45 Nghị quyết 16/NQ-HĐND10 về việc dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán ngân sách năm 2019Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng11/12/2018
46 Nghị quyết 17/NQ-HĐND10 về Kế hoạch đầu tư công năm 2019Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng11/12/2018
47 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND Về bổ sung, điều chỉnh Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND huyện Bàu Bàng về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND huyện Bàu Bàng về Điều chỉnh Kế hoạch danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng11/12/2018
48 Quyết định 03/2018/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật (Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 22/4/2015 của UBND huyện Bàu Bàng)Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng08/11/2018
49 Công văn 2860/UBND-VX Về việc đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn huyệnỦy ban nhân dân huyện Bàu Bàng19/10/2018
50 Báo cáo 199/BC-UBND Tình hình Kinh tế - Xã hội - Quốc phòng, An ninh 9 tháng đầu năm; Một số nhiệm vụ trọng tâm quý IV và tháng 10 năm 2018Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng08/10/2018
51 Công văn 2524/UBND-VX Về việc tăng cường quản lý về xây dựng và thực hiện Hương ước, Quy ước. Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng20/09/2018
52 Quyết định 1889/QĐ-UBND Về việc công bố lại hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng18/09/2018
53 Quyết định 1849/QĐ-UBND Về việc ban hành Bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 thuộc Phòng Kinh tế huyện Bàu BàngỦy ban nhân dân huyện Bàu Bàng14/09/2018
54 Quyết định 1848/QĐ-UBND Về việc ban hành bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 thuộc Phòng Tài chính - Kế hoạchỦy ban nhân dân huyện Bàu Bàng14/09/2018
55 Quyết định 1850/QĐ-UBND Về việc Ban hành bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 thuộc Trung tâm Y tếỦy ban nhân dân huyện Bàu Bàng14/09/2018
56 Quyết định 1851/QĐ-UBND Về việc ban hành bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 thuộc Phòng Tư pháp huyện Bàu BàngỦy ban nhân dân huyện Bàu Bàng14/09/2018
57 Quyết định 1852/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạoỦy ban nhân dân huyện Bàu Bàng14/09/2018
58 Quyết định 1853/QĐ-UBND Về việc ban hành quy trình thực hiện thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 thuộc Thanh tra huyệnỦy ban nhân dân huyện Bàu Bàng14/09/2018
59 Quyết định 1854/QĐ-UBND V/v ban hành Bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trườngỦy ban nhân dân huyện Bàu Bàng14/09/2018
60 Quyết định 1827/QĐ-UBND Về việc ban hành bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 thuộc Phòng Nội vụỦy ban nhân dân huyện Bàu Bàng13/09/2018