Hệ thống văn bản
Từ khóa  
Lĩnh vực Loại văn bản
select
Cơ quan ban hành
select

STTLoại văn bảnSố hiệu văn bảnTrích yếuCơ quan ban hànhNgày ban hành
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
select
Tổng số dòng: 109 / 6 trang
81 Báo cáo 206/BC-UBND Tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2017Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng15/12/2017
82 Quyết định 11/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bàu BàngỦy ban nhân dân huyện Bàu Bàng20/11/2017
83 Quyết định 10/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và co cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện Bàu BàngỦy ban nhân dân huyện Bàu Bàng26/09/2017
84 Quyết định 09/2017/QĐ-UBND Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng y tế huyện Bàu BàngỦy ban nhân dân huyện Bàu Bàng21/09/2017
85 Quyết định 08/2017/QĐ-UBND Về việc Ban hành Quy chế chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bàu BàngỦy ban nhân dân huyện Bàu Bàng22/08/2017
86 Quyết định 07/2017/QĐ-UBND Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Bàu BàngỦy ban nhân dân huyện Bàu Bàng15/08/2017
87 Quyết định 05/2017/QĐ-UBND Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng nội vụ huyện Bàu BàngỦy ban nhân dân huyện Bàu Bàng01/08/2017
88 Quyết định 06/2017/QĐ-UBND Về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý đô thị huyện Bàu BàngỦy ban nhân dân huyện Bàu Bàng01/08/2017
89 Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐND Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2017Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng21/07/2017
90 Quyết định 02/2017/QĐ-UBND Về việc Ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bàu BàngỦy ban nhân dân huyện Bàu Bàng19/06/2017
91 Quyết định 03/2017/QĐ-UBND Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Bàu BàngỦy ban nhân dân huyện Bàu Bàng19/06/2017
92 Quyết định 04/2017/QĐ-UBND Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bàu BàngỦy ban nhân dân huyện Bàu Bàng19/06/2017
93 Chỉ thị 03/CT-UBND Về việc thực hiện công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2017Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng12/04/2017
94 Chỉ thị 01/CT-UBND Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn huyện Bàu Bàng năm 2017Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng21/02/2017
95 Quyết định 02/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng nhiệm kỳ 2016-2021Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng01/12/2016
96 Nghị quyết 02/NQ-HĐND5 Về việc đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chínhHội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng22/12/2015
97 Nghị quyết 03/NQ-HĐND5 Về việc xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2011-2016Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng22/12/2015
98 Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2016Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng22/12/2015
99 Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐND Về việc phê duyệt Kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng cơ bản năm 2016Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng22/12/2015
100 Nghị quyết 05/2015/NQ-HĐND Phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2016Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng22/12/2015