Chức năng, nhiệm vụ của các Đơn vị sự nghiệp

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
 của các Đơn vị sự nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Bàu Bàng 
 được thành lập theo Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 06 tháng 03 năm 2014 
 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.


1. Trung tâm Văn hóa - Thể thao
 

a. Chức năng
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương.
Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, tổ chức thực hiện các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng và phát triển phong trào văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao trên địa bàn huyện.
Tổ chức, cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân trên địa bàn.
b. Nhiệm vụ Theo Quyết định số 972/QĐ-UBND ngày 06/8/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng.

2. Xí nghiệp Công trình công cộng
 


a. Chức năng
Quản lý , duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình công cộng do huyện quản lý, bao gồm: Hệ thống thoát nước, cầu, đường bộ, hệ thống chiếu sáng công cộng, công viên, cây xanh, nghĩa trang;
Tổ chức thực hiện công tác vệ sinh công cộng, vệ sinh đô thị, vệ sinh công nghiệp.
Duy tu, bảo dưỡng, dặm vá, sửa chữa, xây dựng mới các công trình cầu, đường giao thông; nạo vét cống rãnh, sông suối;
Duy tu, sửa chữa lắp mới đèn chiếu sáng công cộng, điện công nghiệp, điện sinh hoạt;
Trồng mới, hoàn thiện cây xanh, vườn hoa, cây kiểng;
Tổ chức hoạt động dịch vụ công cộng có thu trong phạm vi chức năng được quy định.
b. Nhiệm vụ Theo Quyết định số 970/QĐ-UBND ngày 06/8/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng.

3. Đài truyền thanh
a. Chức năng Là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền huyện.
b. Nhiệm vụ Theo Quyết định số 971/QĐ-UBND ngày 06/8/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng.