Các đơn vị sự nghiệp

1. Trung tâm Văn hóa - Thể thao
 

a. Chức năng
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương.
- Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, tổ chức thực hiện các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng và phát triển phong trào văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao trên địa bàn huyện.
- Tổ chức, cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân trên địa bàn.
b. Nhiệm vụ Theo Quyết định số 972/QĐ-UBND ngày 06/8/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng.

2. Xí nghiệp Công trình công cộng
 


a. Chức năng
- Quản lý , duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình công cộng do huyện quản lý, bao gồm: Hệ thống thoát nước, cầu, đường bộ, hệ thống chiếu sáng công cộng, công viên, cây xanh, nghĩa trang;
- Tổ chức thực hiện công tác vệ sinh công cộng, vệ sinh đô thị, vệ sinh công nghiệp.
- Duy tu, bảo dưỡng, dặm vá, sửa chữa, xây dựng mới các công trình cầu, đường giao thông; nạo vét cống rãnh, sông suối;
- Duy tu, sửa chữa lắp mới đèn chiếu sáng công cộng, điện công nghiệp, điện sinh hoạt;
- Trồng mới, hoàn thiện cây xanh, vườn hoa, cây kiểng;
- Tổ chức hoạt động dịch vụ công cộng có thu trong phạm vi chức năng được quy định.
b. Nhiệm vụ Theo Quyết định số 970/QĐ-UBND ngày 06/8/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng.

3. Đài truyền thanh
a. Chức năng Là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền huyện.
b. Nhiệm vụ Theo Quyết định số 971/QĐ-UBND ngày 06/8/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng.

4. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện

a. Chức năng
Ban thực hiện các chức năng theo Quyết định thành lập Ban và theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng, gồm:
- Làm chủ đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách do người quyết định đầu tư giao;
- Nhận ủy thác quản lý dự án của các chủ đầu tư khác theo hợp đồng ủy thác quản lý dự án được ký kết;
- Tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật;
- Tổ chức quản lý các dự án do mình làm chủ đầu tư và nhận ủy thác quản lý dự án theo hợp đồng ủy thác quản lý dự án cho các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu và có đủ điều kiện năng lực để thực hiện theo quy định của pháp luật;
- Bàn giao công trình hoàn thành cho chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình khi kết thúc xây dựng;
- Thực hiện các chức năng khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao
b. Nhiệm vụ Theo Quyết định số 1643/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng.

5. Trung tâm phát triển quỹ đất huyện


a. Chức năng
- Tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai.
- Thực hiện các chức năng khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao.
b. Nhiệm vụ Theo Quyết định số 1535/QĐ-UBND ngày 26/7/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng.
Liên kết website