Văn bản pháp quy

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
1 01/2019/QĐ-UBND 09/10/2019 Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng Bãi bỏ 01 văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng do không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, cụ thể: Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Bàu Bàng. Tải về
2 03/2018/QĐ-UBND 08/11/2018 Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật (Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 22/4/2015 của UBND huyện Bàu Bàng) Tải về
3 02/2018/QĐ-UBND 27/08/2018 Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật (Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 của Ủy ban nhân dân huyện về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng bảng quảng cáo rao vặt miễn phí trên địa bàn huyện Bàu Bàng) Tải về
4 01/2018/QĐ-UBND 23/01/2018 Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế huyện Bàu Bàng Tải về
5 11/2017/QĐ-UBND 20/11/2017 Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bàu Bàng Tải về
6 10/2017/QĐ-UBND 26/09/2017 Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và co cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện Bàu Bàng Tải về
7 09/2017/QĐ-UBND 21/09/2017 Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng y tế huyện Bàu Bàng Tải về
8 08/2017/QĐ-UBND 22/08/2017 Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng Về việc Ban hành Quy chế chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bàu Bàng Tải về
9 07/2017/QĐ-UBND 15/08/2017 Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng Tải về
10 05/2017/QĐ-UBND 01/08/2017 Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng nội vụ huyện Bàu Bàng Tải về
11 06/2017/QĐ-UBND 01/08/2017 Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng Về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý đô thị huyện Bàu Bàng Tải về
12 02/2017/QĐ-UBND 19/06/2017 Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng Về việc Ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bàu Bàng Tải về
13 03/2017/QĐ-UBND 19/06/2017 Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Bàu Bàng Tải về
14 04/2017/QĐ-UBND 19/06/2017 Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bàu Bàng Tải về
15 03/CT-UBND 12/04/2017 Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng Về việc thực hiện công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2017 Tải về
16 01/CT-UBND 21/02/2017 Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn huyện Bàu Bàng năm 2017 Tải về
17 02/2016/QĐ-UBND 01/12/2016 Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
18 03/2015/QĐ-UBND 03/07/2015 Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng Ban hành Quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Bàu Bàng Tải về
19 85/2015/QH13 25/06/2015 Quốc hội Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân Tải về
20 77/2015/QH13 19/06/2015 Quốc hội Luật tổ chức chính quyền địa phương Tải về
21 56/2015/NĐ-CP 09/06/2015 Chính phủ Về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức Tải về
22 23/2015/QĐ-UBND 01/06/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Về việc Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tải về