Văn bản pháp quy


STT Số ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
1 01/2018/QĐ-UBND 23/01/2018 Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế huyện Bàu Bàng Tải về
2 03/2017/NQ-HĐND 19/12/2017 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2017 Tải về
3 11/2017/QĐ-UBND 20/11/2017 Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bàu Bàng Tải về
4 10/2017/QĐ-UBND 26/09/2017 Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và co cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện Bàu Bàng Tải về
5 09/2017/QĐ-UBND 21/09/2017 Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng y tế huyện Bàu Bàng Tải về
6 08/2017/QĐ-UBND 22/08/2017 Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng Về việc Ban hành Quy chế chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bàu Bàng Tải về
7 07/2017/QĐ-UBND 15/08/2017 Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng Tải về
8 05/2017/QĐ-UBND 01/08/2017 Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng nội vụ huyện Bàu Bàng Tải về
9 06/2017/QĐ-UBND 01/08/2017 Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng Về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý đô thị huyện Bàu Bàng Tải về
10 02/2017/NQ-HĐND 21/07/2017 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2017 Tải về
11 02/2017/QĐ-UBND 19/06/2017 Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng Về việc Ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bàu Bàng Tải về
12 03/2017/QĐ-UBND 19/06/2017 Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Bàu Bàng Tải về
13 04/2017/QĐ-UBND 19/06/2017 Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bàu Bàng Tải về
14 03/CT-UBND 12/04/2017 Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng Về việc thực hiện công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2017 Tải về
15 01/CT-UBND 21/02/2017 Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn huyện Bàu Bàng năm 2017 Tải về
16 02/2016/QĐ-UBND 01/12/2016 Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
17 03/2015/NQ-HĐND 22/12/2015 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng Về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2016 Tải về
18 04/2015/NQ-HĐND 22/12/2015 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng Về việc phê duyệt Kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng cơ bản năm 2016 Tải về
19 05/2015/NQ-HĐND 22/12/2015 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng Phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2016 Tải về
20 06/2015/NQ-HĐND 22/12/2015 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng Phê duyệt điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2015 Tải về
21 07/2015/NQ-HĐND 22/12/2015 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng cơ bản năm 2015 Tải về
22 04/2015/QĐ-UBND 24/11/2015 Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Bàu Bàng. Tải về
23 03/2015/QĐ-UBND 03/07/2015 Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng Ban hành Quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Bàu Bàng Tải về
24 85/2015/QH13 25/06/2015 Quốc hội Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân Tải về
25 77/2015/QH13 19/06/2015 Quốc hội Luật tổ chức chính quyền địa phương Tải về
26 56/2015/NĐ-CP 09/06/2015 Chính phủ Về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức Tải về
27 23/2015/QĐ-UBND 01/06/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Về việc Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tải về
28 02/2015/QĐ-UBND 22/04/2015 Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng Về việc ban hành mức thu phí trông giữ xe đạp, xe đạp máy, xe máy điện, xe máy, xe ô tô trên địa bàn huyện Bàu Bàng Tải về