Nội dung Trả lời ý kiến cử tri
Tiêu đề Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri tiếp xúc sau kỳ họp thứ 8 HĐND huyện
Mô tả V/v tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri tiếp xúc sau kỳ họp thứ 8 HĐND huyện
File 20180705014555_707-ubnd_1.PDF.pdf