Nội dung Trả lời ý kiến cử tri
Tiêu đề Nội dung trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ Mười - HĐND tỉnh khóa IX
Mô tả Nội dung trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ Mười - HĐND tỉnh khóa IX
File 20190813024454_HUYEN_BAU_BANG_-_TKH10.docx