Thông tin Thi đua - Khen thưởng

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
1 04/2015/QĐ-UBND 24/11/2015 Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Bàu Bàng. Tải về
2 56/2015/NĐ-CP 09/06/2015 Chính phủ Về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức Tải về
3 23/2015/QĐ-UBND 01/06/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Về việc Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tải về