Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
1 217/BC-UBND 25/09/2019 Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng Tình hình Kinh tế - Xã hội - Quốc phòng, An ninh 9 tháng đầu năm; Một số nhiệm vụ trọng tâm quý IV và tháng 10 năm 2019 Tải về
2 161/BC-UBND 08/07/2019 Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng Tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm 2019; Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng cuối năm 2019 Tải về
3 82/BC-UBND 05/04/2019 Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng Tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh quý I/2019; Một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019 và tháng 4 năm 2019 Tải về
4 40/BC-UBND 19/02/2019 Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng Tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2018 và Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2019 Tải về
5 199/BC-UBND 08/10/2018 Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng Tình hình Kinh tế - Xã hội - Quốc phòng, An ninh 9 tháng đầu năm; Một số nhiệm vụ trọng tâm quý IV và tháng 10 năm 2018 Tải về
6 166/BC-UBND 23/08/2018 Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng Về chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh tháng 8 năm 2018, Một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2018 Tải về
7 131/BC-UBND 09/07/2018 Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm 2018; Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng cuối năm 2018 Tải về
8 54/BC-UBND 09/04/2018 Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng Tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh quý I/2018; Một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018 và tháng 4 năm 2018 Tải về
9 206/BC-UBND 15/12/2017 Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng Tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2017 Tải về