Ủy ban nhân dân

         
Ông Võ Thành Giàu
Phó Chủ tịch UBND huyện
 
 Ông Lê Khắc Tri
     Chủ tịch UBND huyện    
Ông Nguyễn Văn Thương
Phó Chủ tịch UBND huyện
           Các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện:
STT   Họ và tên Chức vụ
1
Ông Nguyễn Phú Cường
Trưởng phòng Kinh tế
2
Ông Hoàng Hữu Diễn
Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện
3
Ông Võ Hồng Bào
Trưởng Công an huyện
4
Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ 
Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
5
Ông Nguyễn Văn Minh
Trưởng phòng Y tế
6
Ông Trần Tuấn Anh
Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường
7
Ông Nguyễn Văn Sang
Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
8
Ông Nguyễn Lý Hồng Vũ
Trường phòng Nội vụ
9
Ông Đỗ Văn Thanh
Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch
10
Ông Nguyễn Quang Thanh
Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin
11
Bà Võ Thị Tổng
Trưởng phòng Tư pháp
12
Ông Phan Quốc Tuấn
Trưởng phòng Quản lý đô thị
13
Bà Đỗ Thị Khôi Nguyên
Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện
14 Ông Lưu Văn Long Chánh thanh tra huyện

-*-*-


Ông Lê Nguyên Vũ