Ủy ban nhân dân

           
Ông Lê Khắc Tri
Chủ tịch UBND huyện
 
         
Ông Võ Thành Giàu
Phó Chủ tịch UBND huyện
 
Ông Nguyễn Văn Thương
Phó Chủ tịch UBND huyện
 
Ông Lê Thanh Tâm
Phó Chủ tịch UBND huyện

Các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện:
STT   Họ và tên Chức vụ
1
Ông Nguyễn Phú Cường
Trưởng phòng Kinh tế
2
Ông Lữ Văn Hoàng
Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện
3
Ông Nguyễn Thanh Khiêm
Trưởng Công an huyện
4
Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ 
Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
5
Ông Nguyễn Văn Minh
Trưởng phòng Y tế
6
Bà Đỗ Thị Khôi Nguyên
Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường
7
Ông Nguyễn Văn Sang
Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
8
Ông Nguyễn Lý Hồng Vũ
Trường phòng Nội vụ
9
Ông Đỗ Văn Thanh
Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch
10
Ông Nguyễn Quang Thanh
Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin
11
Bà Võ Thị Tổng
Trưởng phòng Tư pháp
12
Ông Phan Quốc Tuấn
Trưởng phòng Quản lý đô thị
13
Ông Lê Nguyên Vũ
Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

-*-*-