Các xã, thị trấn
 Họ tên và chức vụ  Số điện thoại liên hệ  Hộp thư điện tử
Thị trấn Lai Uyên 3562 804
Fax: 3551 209
laiuyen@binhduong.gov.vn
1. Hội đồng nhân dân  
Văn Trọng Nghĩa Chủ tịch HĐND  3552 144  
Nguyễn Văn Tiên Phó Chủ tịch HĐND 3552 144  
2. Ủy ban nhân dân    
Phạm Văn Thắng Chủ tịch UBND 3562 804 thangpv.lu@binhduong.gov.vn
Văn Hoàng Thi Phó Chủ tịch UBND 3562 804 thivh.lu@binhduong.gov.vn
Đặng Văn Tuấn Phó Chủ tịch UBND 3562 804 tuandv.bb@binhduong.gov.vn 
Xã Cây Trường II 3562 842

caytruong@binhduong.gov.vn
1. Hội đồng nhân dân  
Võ Văn Nghĩa Chủ tịch HĐND     
Nguyễn Văn Đầy Phó Chủ tịch HĐND    
2. Ủy ban nhân dân    
Nguyễn Thanh Bình Phó Bí thư,
Chủ tịch UBND
  binhnt.ct@binhduong.gov.vn
Đỗ Tuấn Hùng Phó Chủ tịch UBND   hungdt.ct@binhduong.gov.vn
Xã Long Nguyên 3590 284
Fax: 3534 926
longnguyen@binhduong.gov.vn
1. Hội đồng nhân dân  
Bạch Văn Khởi Chủ tịch HĐND 3590 838  
Lê Văn Long Phó Chủ tịch HĐND    
2. Ủy ban nhân dân    
Võ Văn Trường Chủ tịch UBND 3590 248 truongvv.ln@binhduong.gov.vn
Trần Văn Vàng Phó Chủ tịch UBND vangtv.ln@binhduong.gov.vn
Phạm Minh Vương Phó Chủ tịch UBND   vuongpm.ln@binhduong.gov.vn
Xã Lai Hưng 3564 316
Fax 3564 316
laihung@binhduong.gov.vn
1. Hội đồng nhân dân  
Lương Bá Phúc Chủ tịch HĐND 3535 144  
Lê Thị Thúy Loan Phó Chủ tịch HĐND 3535 144  
2. Ủy ban nhân dân    
Vương Tấn Phương Chủ tịch UBND   phuongvt.lh@binhduong.gov.vn
Nguyễn Công Tuấn Phó Chủ tịch UBND 3535 027 tuannc.lh@binhduong.gov.vn
Nguyễn Thị Ánh Thảo Phó Chủ tịch UBND 3535 026 thaonta@binhduong.gov.vn
Xã Tân Hưng 3563 568

tanhung@binhduong.gov.vn
1. Hội đồng nhân dân  
Nguyễn Minh Luân Bí thư, Chủ tịch HĐND    
Nguyễn Thanh Tâm Phó Chủ tịch HĐND 3594 088  
2. Ủy ban nhân dân    
Phan Châu Phát Chủ tịch UBND   phatpc@binhduong.gov.vn
Nguyễn Văn Bình Phó Chủ tịch UBND   binhnv.th@binhduong.gov.vn
Xã Hưng Hòa 3573 322
Fax 3573 171
hunghoa@binhduong.gov.vn
1. Hội đồng nhân dân  
Trịnh Cao Thùy Phó Bí thư Thường trực,
Chủ tịch HĐND
3573 171  
Nguyễn Ngọc Thái Phó Chủ tịch HĐND 3573 322  
2. Ủy ban nhân dân    
Nguyễn Thanh Tùng Phó Bí thư,
Chủ tịch UBND
3563 506 tungnt.bb@binhduong.gov.vn
Cao Văn Trường Phó Chủ tịch UBND  3573 322 truongcv.hh@binhduong.gov.vn
Xã Trừ Văn Thố 3562 914
Fax 3562 914
truvantho@binhduong.gov.vn
1. Hội đồng nhân dân  
Trần Quang Anh Chủ tịch HĐND    
Lương Văn Khiển Phó Chủ tịch HĐND    
2. Ủy ban nhân dân    
Trần Xuân Trà Phó Bí thư,
Chủ tịch UBND
3562 914 tratx@binhduong.gov.vn
Nguyễn Văn Trường Phó Chủ tịch UBND   truongnv.tvt@binhduong.gov.vn