Các Nghị quyết HĐND huyện

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
1 01/2018/NQ-HĐND 20/07/2018 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân huyện về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 Tải về
2 04/NQ-HĐND 20/07/2018 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân năm 2019 Tải về
3 05/NQ-HĐND 20/07/2018 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện khóa II Tải về
4 06/NQ-HĐND 20/07/2018 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Bàu Bàng năm 2017 Tải về
5 07/NQ-HĐND 20/07/2018 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng về điều chỉnh Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện về phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 Tải về
6 08/NQ-HĐND 20/07/2018 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2019 Tải về
7 09/NQ-HĐND 20/07/2018 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng về việc tạm ứng kết dư ngân sách huyện, ủy thác sang Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Bến Cát để thực hiện việc hỗ trợ cho các hộ gia đình chính sách vay vốn Tải về
8 03/2017/NQ-HĐND 19/12/2017 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2017 Tải về
9 02/2017/NQ-HĐND 21/07/2017 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2017 Tải về
10 02/NQ-HĐND 22/12/2015 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng Về việc đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính Tải về
11 03/NQ-HĐND 22/12/2015 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng Về việc xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2011-2016 Tải về
12 03/2015/NQ-HĐND 22/12/2015 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng Về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2016 Tải về
13 04/2015/NQ-HĐND 22/12/2015 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng Về việc phê duyệt Kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng cơ bản năm 2016 Tải về
14 05/2015/NQ-HĐND 22/12/2015 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng Phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2016 Tải về
15 06/2015/NQ-HĐND 22/12/2015 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng Phê duyệt điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2015 Tải về
16 07/2015/NQ-HĐND 22/12/2015 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng cơ bản năm 2015 Tải về