Các Nghị quyết HĐND huyện

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
1 01/2019/NQ-HĐND 19/12/2019 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng Về việc bổ sung, điều chỉnh Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 11/12/2018 của HĐND huyện Bàu Bàng về bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn (giai đoạn 2016 - 2020) Tải về
2 10/NQ-HĐND12 31/07/2019 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng V/v xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện Bàu Bàng, khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 (ông Trần Thanh Liêm) Tải về
3 11/NQ-HĐND12 31/07/2019 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng V/v cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Bàu Bàng, khóa II nhiệm kỳ 2016-2021 (ông Trần Thanh Liêm) Tải về
4 12/NQ-HĐND12 31/07/2019 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng V/v xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Bàu Bàng khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 (ông Nguyễn Thanh Khiêm) Tải về
5 13/NQ-HĐND12 31/07/2019 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng V/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND huyện Bàu Bàng khóa II nhiệm kỳ 2016-2021 (ông Nguyễn Thanh Khiêm) Tải về
6 14/NQ-HĐND12 31/07/2019 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng Về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020 Tải về
7 15/NQ-HĐND12 31/07/2019 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng Về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 Tải về
8 16/NQ-HĐND12 31/07/2019 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng V/v điều chỉnh Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2018 của HĐND huyện Bàu Bàng và Kế hoạch đầu tư công năm 2019 Tải về
9 17/NQ-HĐND12 31/07/2019 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng Về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2020 Tải về
10 18/NQ-HĐND12 31/07/2019 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng V/v tạm ứng kết dư ngân sách huyện, ủy thác sang Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Bến Cát thực hiện việc hỗ trợ cho các hộ gia đình chính sách vay vốn Tải về
11 19/NQ-HĐND12 31/07/2019 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng Về thống nhất nhiệm vụ quy hoạch xây dựng Vùng huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070. Tải về
12 20/NQ-HĐND12 31/07/2019 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng Thống nhất nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương Tải về
13 21/NQ-HĐND12 31/07/2019 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng Về thống nhất quy mô, chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Xây dựng đường từ Tân Long - Lai Uyên thuộc tuyến tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng. Tải về
14 01/NQ-HĐND11 24/04/2019 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng Thống nhất quy mô, chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Trường Trung học cơ sở Lai Uyên Tải về
15 02/NQ-HĐND11 24/04/2019 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng Thống nhất quy mô, chủ trương đầu tư xây dựng dự án Trường Mầm non Tân Hưng Tải về
16 03/NQ-HĐND11 24/04/2019 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng Thống nhất quy mô, chủ trương đầu tư xây dựng dự án Trường Mầm non Hưng Hòa Tải về
17 04/NQ-HĐND11 24/04/2019 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng Thống nhất quy mô, chủ trương đầu tư xây dựng dự án Trung tâm hành chính huyện Bàu Bàng Tải về
18 05/NQ-HĐND11 24/04/2019 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Trường Ban Pháp chế HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 (ông Lưu Văn Long) Tải về
19 06/NQ-HĐND11 24/04/2019 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 (ông Trần Xuân Lộc) Tải về
20 07/NQ-HĐND11 24/04/2019 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện Bàu Bàng khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 (ông Trương Văn Tài) Tải về
21 09/NQ-HĐND11 24/04/2019 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Bàu Bàng, khóa II nhiệm kỳ 2016-2021 (ông Nguyễn Hồng Thái) Tải về
22 10/NQ-HĐND10 11/12/2018 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện năm 2019 Tải về
23 11/NQ-HĐND10 11/12/2018 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về công tác quản lý Nhà nước về đất đai và cấp giấy phép xây dựng tại khu tái định cư trên địa bàn thị trấn Lai Uyên giai đoạn 2015-2020 Tải về
24 12/NQ-HĐND10 11/12/2018 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng về kết quả giám sát của Hội đồng nhân dân huyện về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại trên địa bàn huyện năm 2018 Tải về
25 13/NQ-HĐND10 11/12/2018 Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu Tải về
26 14/NQ-HĐND10 11/12/2018 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng thông qua Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2019 Tải về
27 15/NQ-HĐND10 11/12/2018 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng về điều chỉnh Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện về điều chỉnh Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện về phê duyệt Kế hoạch đầu tư công năm 2018 Tải về
28 16/NQ-HĐND10 11/12/2018 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng về việc dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán ngân sách năm 2019 Tải về
29 17/NQ-HĐND10 11/12/2018 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng về Kế hoạch đầu tư công năm 2019 Tải về
30 02/2018/NQ-HĐND 11/12/2018 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng Về bổ sung, điều chỉnh Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND huyện Bàu Bàng về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND huyện Bàu Bàng về Điều chỉnh Kế hoạch danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 Tải về
31 01/2018/NQ-HĐND 20/07/2018 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân huyện về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 Tải về
32 04/NQ-HĐND9 20/07/2018 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân năm 2019 Tải về
33 05/NQ-HĐND9 20/07/2018 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện khóa II Tải về
34 06/NQ-HĐND9 20/07/2018 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Bàu Bàng năm 2017 Tải về
35 07/NQ-HĐND9 20/07/2018 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng về điều chỉnh Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện về phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 Tải về
36 08/NQ-HĐND 20/07/2018 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2019 Tải về
37 09/NQ-HĐND9 20/07/2018 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng về việc tạm ứng kết dư ngân sách huyện, ủy thác sang Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Bến Cát để thực hiện việc hỗ trợ cho các hộ gia đình chính sách vay vốn Tải về
38 03/2017/NQ-HĐND 19/12/2017 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2017 Tải về
39 02/2017/NQ-HĐND 21/07/2017 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2017 Tải về
40 02/NQ-HĐND5 22/12/2015 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng Về việc đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính Tải về
41 03/NQ-HĐND5 22/12/2015 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng Về việc xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2011-2016 Tải về
42 03/2015/NQ-HĐND 22/12/2015 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng Về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2016 Tải về
43 04/2015/NQ-HĐND 22/12/2015 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng Về việc phê duyệt Kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng cơ bản năm 2016 Tải về
44 05/2015/NQ-HĐND 22/12/2015 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng Phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2016 Tải về
45 06/2015/NQ-HĐND 22/12/2015 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng Phê duyệt điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2015 Tải về
46 07/2015/NQ-HĐND 22/12/2015 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng cơ bản năm 2015 Tải về