Các Nghị quyết HĐND huyện

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
1 10/NQ-HĐND 11/12/2018 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện năm 2019 Tải về
2 11/NQ-HĐND 11/12/2018 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về công tác quản lý Nhà nước về đất đai và cấp giấy phép xây dựng tại khu tái định cư trên địa bàn thị trấn Lai Uyên giai đoạn 2015-2020 Tải về
3 12/NQ-HĐND 11/12/2018 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng về kết quả giám sát của Hội đồng nhân dân huyện về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại trên địa bàn huyện năm 2018 Tải về
4 13/NQ-HĐND 11/12/2018 Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu Tải về
5 14/NQ-HĐND 11/12/2018 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng thông qua Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2019 Tải về
6 15/NQ-HĐND 11/12/2018 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng về điều chỉnh Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện về điều chỉnh Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện về phê duyệt Kế hoạch đầu tư công năm 2018 Tải về
7 16/NQ-HĐND 11/12/2018 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng về việc dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán ngân sách năm 2019 Tải về
8 17/NQ-HĐND 11/12/2018 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng về Kế hoạch đầu tư công năm 2019 Tải về
9 02/2018/NQ-HĐND 11/12/2018 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng Về bổ sung, điều chỉnh Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND huyện Bàu Bàng về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND huyện Bàu Bàng về Điều chỉnh Kế hoạch danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 Tải về
10 01/2018/NQ-HĐND 20/07/2018 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân huyện về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 Tải về
11 04/NQ-HĐND 20/07/2018 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân năm 2019 Tải về
12 05/NQ-HĐND 20/07/2018 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện khóa II Tải về
13 06/NQ-HĐND 20/07/2018 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Bàu Bàng năm 2017 Tải về
14 07/NQ-HĐND 20/07/2018 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng về điều chỉnh Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện về phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 Tải về
15 08/NQ-HĐND 20/07/2018 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2019 Tải về
16 09/NQ-HĐND 20/07/2018 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng về việc tạm ứng kết dư ngân sách huyện, ủy thác sang Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Bến Cát để thực hiện việc hỗ trợ cho các hộ gia đình chính sách vay vốn Tải về
17 03/2017/NQ-HĐND 19/12/2017 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2017 Tải về
18 02/2017/NQ-HĐND 21/07/2017 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2017 Tải về
19 02/NQ-HĐND 22/12/2015 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng Về việc đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính Tải về
20 03/NQ-HĐND 22/12/2015 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng Về việc xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2011-2016 Tải về
21 03/2015/NQ-HĐND 22/12/2015 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng Về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2016 Tải về
22 04/2015/NQ-HĐND 22/12/2015 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng Về việc phê duyệt Kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng cơ bản năm 2016 Tải về
23 05/2015/NQ-HĐND 22/12/2015 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng Phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2016 Tải về
24 06/2015/NQ-HĐND 22/12/2015 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng Phê duyệt điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2015 Tải về
25 07/2015/NQ-HĐND 22/12/2015 Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng cơ bản năm 2015 Tải về