Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

TÊN CƠ QUAN

ĐIỆN THOẠI

( Mã vùng: 0274)

FAX

EMAIL

I. CÁC CƠ QUAN KHỐI ĐẢNG 

Văn phòng Huyện ủy

3516 651

3516 651

huyenuy.bb@binhduong.gov.vn

Ban Tổ chức Huyện ủy

3516 677

 

tochuc.bb@binhduong.gov.vn

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

3516 768

 

tuyengiao.bb@binhduong.gov.vn

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

3516 699

 

ubkt.bb@binhduong.gov.vn

Ban Dân vận Huyện ủy

3516 116

 

danvan.bb@binhduong.gov.vn

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

3516 569

 

ttbdct.bb@binhduong.gov.vn

II. CÁC CƠ QUAN KHỐI ĐOÀN THỂ

Liên đoàn lao động

3516 456

 

ldld.bb@binhduong.gov.vn

Huyện đoàn Bàu Bàng

3516 113

 

huyendoan.bb@binhduong.gov.vn;
tuoitrebaubang@gmail.com

Hội Liên Hiệp Phụ nữ

3516 022

 

hoilhpn.bb@binhduong.gov.vn

Hội Nông dân 

3516 119

 

hnd.bb@binhduong.gov.vn

Hội Cựu Chiến binh

3516 024

 

hoiccb.bb@binhduong.gov.vn

Hội Chữ Thập đỏ

3516 071

 

hoictd.bb@binhduong.gov.vn

Ủy ban MTTQ VN huyện

3516 568

 

ubmttq.bb@binhduong.gov.vn

III. CÁC XÃ, THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN

Thị trấn Lai Uyên

3562 804

3551 209

laiuyen@binhduong.gov.vn

Xã Cây Trường II

3562 842

 

caytruong@binhduong.gov.vn

Xã Long Nguỵên

3590 284

3534 926

longnguyen@binhduong.gov.vn

Xã Lai Hưng

3564 316

3564 316

laihung@binhduong.gov.vn

Xã Tân Hưng

3563 568

 

tanhung@binhduong.gov.vn

Xã Hưng Hòa

3573 322

3573 171

hunghoa@binhduong.gov.vn

Xã Trừ Văn Thố

3562 914

3562 914

truvantho@binhduong.gov.vn

IV. CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Văn phòng HĐND-UBND

3516 500

3516 501

vpubbaubang@binhduong.gov.vn

Phòng Nội vụ huyện

3516 878

 

noivu.bb@binhduong.gov.vn

Phòng Tài chính - Kế hoạch

3516 054

 

tckh.bb@binhduong.gov.vn

Phòng Kinh tế

3516 049

 

phongkinhte.bb@binhduong.gov.vn

Phòng Tài nguyên và Môi trường 

3516 005

 

tnmt.bb@binhduong.gov.vn

Phòng Quản lý Đô thị

3516 669

 

phongqldt.bb@binhduong.gov.vn

Phòng Giáo dục & Đào tạo

3516 076

 

phonggiaoduc.bb@binhduong.gov.vn

Phòng Văn hóa và Thông tin

3516 515

 

vhttbaubang@binhduong.gov.vn

Phòng Lao động,

Thương binh và Xã hội

3516 293

 

ldtbxh.bb@binhduong.gov.vn

Phòng Y tế

3516 056

 

yte.bb@binhduong.gov.vn

Phòng Tư pháp

3516 029

 

phongtuphap.bb@binhduong.gov.vn

Thanh Tra huyện

3516 025

 

thanhtra.bb@binhduong.gov.vn

Đài Truyền thanh

3516 138

 

truyenthanh.bb@binhduong.gov.vn

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện

3516 068 

 

qlda.bb@binhduong.gov.vn

Xí nghiệp Công trình công cộng

3516 566

 

xnctcc.bb@binhduong.gov.vn

Trung Tâm Văn hóa - Thể thao

3516 519

 

ttvhtt.bb@binhduong.gov.vn

Chi nhánh

Văn phòng Đăng ký đất đai

3516 002

 

dkqssd.bb@binhduong.gov.vn

Trung tâm Phát triển quỹ đất

3516 063

 

ttptqd.bb@binhduong.gov.vn

Trung tâm Y tế

3516 081

 

ttyt.bb@binhduong.gov.vn;
ttytbaubang2014@gmail.com

V. CƠ QUAN NGÀNH DỌC

Công an huyện

3535 636;
3552 368

3535 636

congan.bb@binhduong.gov.vn;
conganhuyenbaubang@gmail.com

Chi Cục thống kê

3516 168

 

cctk.bb@binhduong.gov.vn

Chi cục Thi hành án Dân sự

3516 277

 

thihanhan.bb@binhduong.gov.vn;
baubang.bdg@moj.gov.vn

Đội Quản lý thị trường số 3

3516 066

 

binhduong.doi3@dms.gov.vn 

Ban Chỉ huy Quân sự huyện

3516 034

3516 035

 

Viện Kiểm Sát nhân dân

3516 059

3516 058

vksnd.bb@binhduong.gov.vn

Tòa án nhân dân

3516 970

3516970

toaan.bb@binhduong.gov.vn;

Phòng Cảnh sát
Phòng cháy và chữa cháy số 6

3516 779

3516 779

pccc.bb@binhduong.gov.vn 

Điện lực Bàu Bàng

3516 163

3516 164

dienluc.bb@binhduong.gov.vn;

Chi Cục thuế khu vực Bến Cát

3516 015

316 017

chicucthue.bb@binhduong.gov.vn 

Kho Bạc Bàu Bàng

3516 040

3516 039

khobac.bb@binhduong.gov.vn

Bưu Điện Bàu Bàng

3552 879

3551 975

 

Bảo hiểm xã hội

3516 019

3516 019

bhxh.bb@binhduong.gov.vn

Bến xe khách Bàu Bàng

6500 386

 

 

Phòng khách hàng 

VNPT Bàu Bàng

3516 516

 

 

Phòng kinh doanh

Viettel Bàu Bàng

6535 585

 

 

VI. CÁC TRƯỜNG HỌC

Trường THPT Bàu Bàng

3506 050
6335 531 

 

thptbaubang.sgddt@binhduong.gov.vn;
thpt-baubang@sgdbinhduong.edu.vn

Trường Mầm non Ánh Dương 

 

 

mamnonanhduong@bb.sgdbinhduong.edu.vn

Trường Mầm non Cây Trường

3586 157

 

mamnoncaytruong@bb.sgdbinhduong.edu.vn

Trường Mầm non Hoa Hồng

3590 116

 

mamnonhoahong@bb.sgdbinhduong.edu.vn

Trường Mầm non Hoa Mai

3564 150
3535 150

 

mamnonhoamai@bb.sgdbinhduong.edu.vn

Trường Mầm non Họa Mi 

3552 267

 

mamnonhoami@bb.sgdbinhduong.edu.vn

Trường Mầm non Hưng Hòa 

3563 562

 

mamnonhunghoa@bb.sgdbinhduong.edu.vn

Trường Mầm non Lai Hưng 

3535 579

 

mamnonlaihung@bb.sgdbinhduong.edu.vn

Trường Mầm non Lai Uyên

3552 302

 

Mamnonlaiuyen@bb.sgdbinhduong.edu.vn

Trường Mầm non Sao Mai 

 

 

mamnonsaomai@bb.sgdbinhduong.edu.vn

Trường Mầm non Tân Hưng 

3563 594

 

mamnontanhung@bb.sgdbinhduong.edu.vn

Trường Tiểu học Cây Trường 

3586 045

 

tieuhoccaytruong@bb.sgdbinhduong.edu.vn

Trường Tiểu học Hưng Hòa

3573 087

 

tieuhochunghoa@bb.sgdbinhduong.edu.vn

Trường Tiểu học Lai Hưng A 

3534 080

 

tieuhoclaihunga@bb.sgdbinhduong.edu.vn

Trường Tiểu học Lai Hưng B 

3565 443

 

tieuhoclaihungb@bb.sgdbinhduong.edu.vn

Trường Tiểu học Lai Hưng C 

3534 007

 

tieuhoclaihungc@bb.sgdbinhduong.edu.vn

Trường Tiểu học Lai Uyên A 

3562 833

 

tieuhoclaiuyena@bb.sgdbinhduong.edu.vn

Trường Tiểu học Lai Uyên B 

3552 573

 

tieuhoclaiuyenb@bb.sgdbinhduong.edu.vn

Trường Tiểu học Long Bình

3591 448

 

tieuhoclongbinh@bb.sgdbinhduong.edu.vn

Trường Tiểu học Long Nguyên 

3590 008

 

tieuhoclongnguyen@bb.sgdbinhduong.edu.vn

Trường Tiểu học Tân Hưng 

3563 595

 

tieuhoctanhung@bb.sgdbinhduong.edu.vn

Trường Tiểu học Trừ Văn Thố 

3562 964

 

tieuhoctruvantho@bb.sgdbinhduong.edu.vn

Trường THCS Long Bình 

3591 428
3591 438

 

thcslongbinh@bb.sgdbinhduong.edu.vn

Trường THCS Cây Trường 

3586 036

 

thcscaytruong@bb.sgdbinhduong.edu.vn

Trường THCS Lai Hưng 

3564 743
3534 917

 

thcslaihung@bb.sgdbinhduong.edu.vn

Trường THCS Lai Uyên

3552 950
3562 908

 

thcslaiuyen@bb.sgdbinhduong.edu.vn

Trường THCS Quang Trung

3563 574

 

thcsquangtrung@bb.sgdbinhduong.edu.vn

Trường THCS Trừ Văn Thố 

3562 992

 

thcstruvantho@bb.sgdbinhduong.edu.vn