Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

1. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh
 

a. Chức năng
Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, truyền thanh trên địa bàn; hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ cơ sở; tổ chức, cung ứng dịch vụ công theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
b. Nhiệm vụ Theo Quyết định số 3339/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng.

2. Xí nghiệp Công trình công cộng
 


a. Chức năng
* Nhận đặt hàng cung cấp các dịch vụ công do UBND huyện và các ngành huyện giao, gồm:
- Tổ chức quản lý, vận hành, bảo vệ các trụ sở công.
- Duy tu, dặm vá, sửa chữa, xây dựng mới các công trình xây dựng dân dụng; công trình giao thông; điện chiếu sáng công cộng;
- Trồng mới, chăm sóc cây xanh, vườn hoa, cây kiểng trụ sở cơ quan, công viên và nghĩa trang;
* Nhận hợp đồng thi công các công trình, gồm:
- Duy tu, sửa chữa, xây dựng mới các công trình xây dựng dân dụng; công trình giao thông; hệ thống điện chiếu sáng, điện công nghiệp, điện sinh hoạt; - Trồng mới, chăm sóc cây xanh, vườn hoa, cây kiểng;
* Tổ chức thực hiện công tác vệ sinh công cộng, vệ sinh đô thị.
* Tổ chức hoạt động dịch vụ sự nghiệp công có thu trong phạm vi chức năng theo quy định.
b. Nhiệm vụ Theo Quyết định số 3598/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng.

3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện

a. Chức năng
Ban thực hiện các chức năng theo Quyết định thành lập Ban và theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng, gồm:
- Làm chủ đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách do người quyết định đầu tư giao;
- Nhận ủy thác quản lý dự án của các chủ đầu tư khác theo hợp đồng ủy thác quản lý dự án được ký kết;
- Tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật;
- Tổ chức quản lý các dự án do mình làm chủ đầu tư và nhận ủy thác quản lý dự án theo hợp đồng ủy thác quản lý dự án cho các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu và có đủ điều kiện năng lực để thực hiện theo quy định của pháp luật;
- Bàn giao công trình hoàn thành cho chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình khi kết thúc xây dựng;
- Thực hiện các chức năng khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao
b. Nhiệm vụ Theo Quyết định số 1643/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng.

4. Trung tâm phát triển quỹ đất huyện


a. Chức năng
- Tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai.
- Thực hiện các chức năng khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao.
b. Nhiệm vụ Theo Quyết định số 1535/QĐ-UBND ngày 26/7/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng.

5. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
a. Chức năng - Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật, dịch vụ thuộc lĩnh vực nông, lâm, thủy sản trên địa bàn;
- Thử nghiệm, ứng dụng, chuyển giao sản phẩm, sáng kiến, thành tựu khoa học, kỹ thuật thuộc lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức sản xuất kinh doanh dịch vụ giống cây trồng, giống vật nuôi, vật tư nông nghiệp theo quyđịnh pháp luật.
- Tư vấn tổ chức xây dựng và thực hiện chuỗi liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
- Gắn kết mô hình sản xuất nông nghiệp với du lịch sinh thái...
b. Nhiệm vụ Theo Quyết định số 3052/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng.