Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÀU BÀNG

Địa chỉ: Căn 005-007, PTM Bàu Bàng, khu phố Đồng Sổ, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0274) 3516500

Fax: (0274) 3516501

Email: vpubbaubang@binhduong.gov.vn

Website: http://baubang.binhduong.gov.vn

 

BAN BIÊN TẬP

* Ông Nguyễn Phú Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban
Email:
 cuongnp@binhduong.gov.vn

* Ông Bạch Văn Nhân - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Bàu Bàng, Phó ban
Email:
nhanbv@binhduong.gov.vn

* Ông Nguyễn Lý Hồng Vũ – Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin, Phó ban Thường trực
Email:
vunlh.lh@binhduong.gov.vn