CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BÀU BÀNG

PEOPLE'S COMMITTEE OF BAU BANG 

Phòng ban chuyên môn


1. Văn phòng HĐND và UBND huyện Bàu Bànga. Chức năng
Tham mưu tổng hợp cho HĐND-UBND về hoạt động của HĐND,UBND; tham mưu cho Chủ tịch UBND về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND; kiểm soát thủ tục hành chính; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của HĐND, UBND và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND, UBND; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của UBND cấp huyện; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc UBND giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức.
b. Nhiệm vụ Theo Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng.


c. Liên hệ
- Địa chỉ:
Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm hành chính, đường D3-5A,
Thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.
- Số điện thoại:
(0274) 3516500
(0274) 3516501
- Email vpubbaubang@binhduong.gov.vn

d. Thủ trưởng

Chánh Văn phòng Ông Nguyễn Tấn Nam
Phó Chánh Văn phòng -
- Ông Trần Lê Thanh Bình

2. Phòng Nội vụ

a. Chức năng
Tham mưu, giúp UBND huyện quản lý nhà nước về: tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng; công tác thanh niên.
b. Nhiệm vụ Theo Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng.


c. Liên hệ


- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Trung tâm hành chính, đường D3-5A,
Thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương
- Số điện thoại: (0274) 3516 879
- Email: noivu.bb@binhduong.gov.vn
d. Thủ trưởng
Trưởng phòng Ông Nguyễn Thành Phương
Phó Trưởng phòng - Ông Nguyễn Minh Tâm
- Bà Nguyễn Hồng Hạnh

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch

a. Chức năng
Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính - ngân sách,; quy hoạch trên địa bàn huyện; kế hoạch và đầu tư; đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký hợp tác xã; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về kinh tế tập thể, hợp tác xã, hộ kinh doanh, kinh tế tư nhân theo quy định của pháp luật và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND huyện và theo quy định của pháp luật.
b. Nhiệm vụ Theo Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng.

c. Liên hệ
- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Trung tâm hành chính, đường D3-5A,
Thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương
- Số điện thoại: (0274) 3516 054
- Email: tckh.bb@binhduong.gov.vn

d. Thủ trưởng
Trưởng phòng Ông Đỗ Văn Thanh
Phó Trưởng phòng - Bà Nguyễn Thùy Trang
- Ông Nguyễn Hữu Tài

4. Phòng Tư pháp

a. Chức năng
Tham mưu, giúp UBND huyện quản lý Nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực, bồi thường Nhà nước và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
b. Nhiệm vụ Theo Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng.
c.Liên hệ - Địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà Trung tâm hành chính, đường D3-5A,
Thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.
- Số điện thoại: (0274) 3516 029
- Email: phongtuphap.bb@binhduong.gov.vn
d. Thủ trưởng Trưởng phòng Bà Võ Thị Tổng
Phó Trưởng phòng Bà Võ Thị Út

5. Phòng Quản lý đô thị


a. Chức năng
Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện quản lý Nhà nước về Quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: Cấp nước, thoát nước đô thị và KCN, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng; giao thông và các lĩnh vực khác được UBND huyện giao theo quy định.
b. Nhiệm vụ Theo Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 23/6/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng.

c. Liên hệ
- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Trung tâm hành chính, đường D3-5A,
Thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương
- Số điện thoại: (0274) 3516 669
- Email: phongqldt.bb@binhduong.gov.vn
d. Thủ trưởng Trưởng phòng Ông Phan Quốc Tuấn
Phó Trưởng phòng - Ông Huỳnh Tấn Cường
- Ông Nguyễn Thanh Hải

6. Phòng Tài nguyên và Môi trường
a. Chức năng Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường.
b. Nhiệm vụ Theo Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 23/6/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng.

c. Liên hệ


- Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Trung tâm hành chính, đường D3-5A,
Thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương
- Số điện thoại: (0274) 3516 005
- Email: tnmt.bb@binhduong.gov.vn

d. Thủ trưởng

Trưởng phòng Ông Phan Châu Phát
Phó Trưởng phòng - Ông Vũ Đình Thu

7. Phòng Văn hóa và Thông tin

a. Chức năng
Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; báo chí; xuất bản; in và phát hành; phát thanh; thông tin điện tử; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; chuyển đổi số trên địa bàn và thực hiện mốt số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật.
b. Nhiệm vụ Theo Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 06/2/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng.

c. Liên hệ


- Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Trung tâm hành chính, đường D3-5A,
Thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.
- Số điện thoại: (0274) 3516 515
- Email: vhttbaubang@binhduong.gov.vn
d. Thủ trưởng
Trưởng phòng Ông Nguyễn Lý Hồng Vũ
Phó Trưởng phòng Ông Huỳnh Thanh Hưng

8. PhòngLao động – Thương binh và Xã hội

a. Chức năng
Tham mưu và giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: Lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; giảm nghèo; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.
b. Nhiệm vụ Theo Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 14/10/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng.

c. Liên hệ
- Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Trung tâm hành chính, đường D3-5A,
Thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.
- Số điện thoại: (0274) 3516 293
- Email: ldtbxh.bb@binhduong.gov.vn

d. Thủ trưởng
Trưởng phòng Ông Vương Tấn Phương
Phó Trưởng phòng - Ông Tô Tiến Quân
- Bà Bạch Thị Thu Hương

9. PhòngGiáo dục & Đào tạo

a. Chức năng
Thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về giáo dục ở địa phương theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.
b. Nhiệm vụ Theo Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng.

c. Liên hệ


- Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Trung tâm hành chính, đường D3-5A,
Thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.
- Số điện thoại: (0274) 3516 076
- Email: phonggiaoduc.bb@binhduong.gov.vn

d. Thủ trưởng

Trưởng phòng Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ
Phó Trưởng phòng - Ông Nguyễn Văn Đăng

10. PhòngY tế

a. Chức năng
Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế.
b. Nhiệm vụ Theo Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 08/5/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng.

c. Liên hệ


- Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Trung tâm hành chính, đường D3-5A,
Thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.
- Số điện thoại: (0274) 3516 056
- Email: yte.bb@binhduong.gov.vn
d. Thủ trưởng Trưởng phòng Bà Nguyễn Kim Duyên
Phó Trưởng phòng -

11. Phòng Kinh tế

a. Chức năng
Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước về các lĩnh vực: công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thương mại - dịch vụ, khoa học và công nghệ; quản lý năng lượng. Triển khai thực hiện các chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại; kinh tế tập thể, doanh nghiệp tư nhân và phát triển ngành nghề, làng nghề trên địa bàn.
b. Nhiệm vụ Theo Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng.

c. Liên hệ
- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Trung tâm hành chính, đường D3-5A,
Thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương
- Số điện thoại: (0274) 3516 049
- Email: phongkinhte.bb@binhduong.gov.vn
d. Thủ trưởng Trưởng phòng Ông Nguyễn Quang Thanh
Phó Trưởng phòng - Ông Nguyễn Ngọc Giàu
- Ông Nguyễn Chí Thân

12. Thanh tra huyện

a. Chức năng
Tham mưu, giúp UBND huyện quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của UBND huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
b. Nhiệm vụ Theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng.

c. Liên hệ
- Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Trung tâm hành chính, đường D3-5A,
Thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.
- Số điện thoại: (0274) 3516 025
- Email: thanhtra.bb@binhduong.gov.vn

d. Thủ trưởng
Chánh Thanh tra Ông Võ Đạt Thành
Phó Chánh Thanh tra - Ông Nguyễn Hoàng Quân
- Ông Nguyễn Hoàng Vĩnh