Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Tài liệu Kỳ họp thứ Chín (thường lệ cuối năm 2023) HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tài liệu Kỳ họp thứ Chín (thường lệ cuối năm 2023) HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

07/12/2023

Tài liệu Kỳ họp thứ Chín (thường lệ cuối năm 2023) HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.
Tài liệu Kỳ họp thứ Bảy (thường lệ giữa năm 2023) HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tài liệu Kỳ họp thứ Bảy (thường lệ giữa năm 2023) HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

17/07/2023

Tài liệu Kỳ họp thứ Bảy (thường lệ giữa năm 2023) HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.
Tài liệu Kỳ họp thứ Sáu (chuyên đề) HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026

Tài liệu Kỳ họp thứ Sáu (chuyên đề) HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026

13/04/2023

Tài liệu Kỳ họp thứ Sáu (chuyên đề) HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026
Tài liệu Kỳ họp thứ 5 (thường lệ cuối năm 2022) - HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tài liệu Kỳ họp thứ 5 (thường lệ cuối năm 2022) - HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

24/11/2022

Tài liệu Kỳ họp thứ 5 (thường lệ cuối năm 2022) - HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.
Tài liệu Kỳ họp thứ 4 (thường lệ giữa năm 2022) - HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tài liệu Kỳ họp thứ 4 (thường lệ giữa năm 2022) - HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

11/07/2022

Tài liệu Kỳ họp thứ 4 (thường lệ giữa năm 2022) - HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.
Tài liệu Kỳ họp thứ 3 (thường lệ cuối năm 2021) - HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tài liệu Kỳ họp thứ 3 (thường lệ cuối năm 2021) - HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

08/12/2021

Tài liệu Kỳ họp thứ 3 (thường lệ cuối năm 2021) - HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.
Tài liệu Kỳ họp thứ 2 (thường lệ giữa năm 2021) - HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026

Tài liệu Kỳ họp thứ 2 (thường lệ giữa năm 2021) - HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026

17/09/2021

Tài liệu Kỳ họp thứ 2 (thường lệ giữa năm 2021) - HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026
Tài liệu Kỳ họp thứ 18 (thường lệ cuối năm 2020) - HĐND huyện Bàu Bàng khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021

Tài liệu Kỳ họp thứ 18 (thường lệ cuối năm 2020) - HĐND huyện Bàu Bàng khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021

05/12/2020

Tài liệu Kỳ họp thứ 18 (thường lệ cuối năm 2020) - HĐND huyện Bàu Bàng khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021
Tài liệu Kỳ họp thứ 17 (chuyên đề) - HĐND huyện Bàu Bàng khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021

Tài liệu Kỳ họp thứ 17 (chuyên đề) - HĐND huyện Bàu Bàng khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021

12/11/2020

Tài liệu họp HĐND huyện Bàu Bàng khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 - Kỳ họp thứ 17 (chuyên đề)
Tài liệu Kỳ họp thứ 16 - HĐND huyện Bàu Bàng khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021

Tài liệu Kỳ họp thứ 16 - HĐND huyện Bàu Bàng khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021

24/07/2020

Tài liệu họp HĐND huyện Bàu Bàng khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 - Kỳ họp thứ 16.