Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu
1 33/NQ-HĐND9 Về việc giao dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2024 qua Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bàu Bàng 15-12-2023 Chủ tịch HĐND huyện
2 32/NQ-HĐND9 Về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 07/11/2023 của Thường trực HĐND huyện về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 15-12-2023 Chủ tịch HĐND huyện
3 31/NQ-HĐND9 Về thống nhất quy mô, chủ trương đầu tư xây dựng Dự án: Nâng cấp BTNN đường liên ấp 2,3,4 xã Tân Hưng 15-12-2023 Chủ tịch HĐND huyện
4 30/NQ-HĐND9 Về Kế hoạch đầu tư công năm 2024 15-12-2023 Chủ tịch HĐND huyện
5 29/NQ-HĐND9 Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 28/7/2023 của HĐND huyện Bàu Bàng về việc điều chỉnh Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND huyện Bàu Bàng về việc điều chỉnh Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND huyện Bàu Bàng về kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025 15-12-2023 Chủ tịch HĐND huyện
6 28/NQ-HĐND9 Về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 15-12-2023 Chủ tịch HĐND huyện
7 27/NQ-HĐND9 Về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Bàu Bàng tỉnh Bình Dương 15-12-2023 Chủ tịch HĐND huyện
8 26/NQ-HĐND9 Về việc thông qua Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2024 15-12-2023 Chủ tịch HĐND huyện
9 25/NQ-HĐND9 Về Kết quả giám sát chuyên đề của HĐND huyện về kết quả thực hiện kế hoạch cải cách hành chính huyện Bàu Bàng giai đoạn 2016-2021 và Kế hoạch cải cách hành chính huyện Bàu Bàng giai đoạn 2021-2026. 15-12-2023 Chủ tịch HĐND huyện
10 24/NQ-HĐND9 Về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện về tình hình quản lý và sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Bàu Bàng 15-12-2023 Chủ tịch HĐND huyện