Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu
1 23/NQ-HĐND9 Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2024 15-12-2023 Chủ tịch HĐND huyện
2 17/NQ-HĐND8 Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Trưởng ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 (ông Trần Thanh Bình) 10-11-2023 Chủ tịch HĐND huyện
3 16/NQ-HĐND8 Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2023 (ông Trần Xuân Lộc). 10-11-2023 Chủ tịch HĐND huyện
4 15/NQ-HĐND8 Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 28/7/2023 của HĐND huyện Bàu Bàng về việc điều chỉnh Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND huyện Bàu Bàng về Kế hoạch đầu tư công năm 2023 10-11-2023 Chủ tịch HĐND huyện
5 14/NQ-HĐND8 Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu 10-11-2023 Chủ tịch HĐND huyện
6 13/NQ-HĐND8 Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 (ông Võ Đạt Thành) 10-11-2023 Chủ tịch HĐND huyện
7 12/NQ-HĐND8 Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 (ông Trương Văn Tài). 10-11-2023 Chủ tịch HĐND huyện
8 11/NQ-HĐND8 Xác nhận kết quả cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 (ông Bạch Văn Nhân, bà Ngô Thu Hương) 10-11-2023 Chủ tịch HĐND huyện
9 587-PTCKH V/v thực hiện công khai ngân sách (quý III năm 2023). 25-10-2023 Trưởng phòng TC-KH
10 211/BC-UBND Tình hình Kinh tế - Xã hội - Quốc phòng, An ninh 9 tháng đầu năm; Một số nhiệm vụ trọng tâm quý IV và tháng 10 năm 2023 16-10-2023 Chủ tịch UBND huyện