Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu
1 1419/QĐ-UBND Về việc ban hành Bộ quy trình xử lý công việc về giải quyết thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Phòng Quản lý đô thị huyện Bàu Bàng. 24-05-2024 Chủ tịch UBND huyện
2 75/BC-UBND Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý II/2024 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2024 05-04-2024 Chủ tịch UBND huyện
3 50/KH-UBND Triển khai áp dụng, duy trì, cải tiến và hoàn thiện Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bàu Bàng năm 2024 29-03-2024 Phó Chủ tịch UBND huyện
4 589/QĐ-UBND V/v ban hành Mục tiêu chất lượng của Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. 28-03-2024 Chủ tịch UBND huyện
5 39/BC-UBND Tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2023 và Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2024. 07-02-2024 Chủ tịch UBND huyện
6 53/PTCKH-NS V/v thực hiện công khai ngân sách (quý IV năm 2023). 05-02-2024 Trưởng phòng TC-KH
7 176/QĐ-UBND Ban hành Bộ quy trình xử lý công việc về giải quyết thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bàu Bàng 01-02-2024 Chủ tịch UBND huyện
8 34/QĐ-UBND V/v công bố, công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2024 12-01-2024 Chủ tịch UBND huyện
9 35/NQ-HĐND9 Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Bàu Bàng khóa III nhiệm kỳ 2021-2026 (ông Phan Châu Phát) 15-12-2023 Chủ tịch HĐND huyện
10 34/NQ-HĐND9 Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Bàu Bàng khóa III nhiệm kỳ 2021-2026 (bà Đỗ Thị Khôi Nguyên) 15-12-2023 Chủ tịch HĐND huyện
11 33/NQ-HĐND9 Về việc giao dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2024 qua Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bàu Bàng 15-12-2023 Chủ tịch HĐND huyện
12 32/NQ-HĐND9 Về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 07/11/2023 của Thường trực HĐND huyện về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 15-12-2023 Chủ tịch HĐND huyện
13 31/NQ-HĐND9 Về thống nhất quy mô, chủ trương đầu tư xây dựng Dự án: Nâng cấp BTNN đường liên ấp 2,3,4 xã Tân Hưng 15-12-2023 Chủ tịch HĐND huyện
14 30/NQ-HĐND9 Về Kế hoạch đầu tư công năm 2024 15-12-2023 Chủ tịch HĐND huyện
15 29/NQ-HĐND9 Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 28/7/2023 của HĐND huyện Bàu Bàng về việc điều chỉnh Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND huyện Bàu Bàng về việc điều chỉnh Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND huyện Bàu Bàng về kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025 15-12-2023 Chủ tịch HĐND huyện
16 28/NQ-HĐND9 Về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 15-12-2023 Chủ tịch HĐND huyện
17 27/NQ-HĐND9 Về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Bàu Bàng tỉnh Bình Dương 15-12-2023 Chủ tịch HĐND huyện
18 26/NQ-HĐND9 Về việc thông qua Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2024 15-12-2023 Chủ tịch HĐND huyện
19 25/NQ-HĐND9 Về Kết quả giám sát chuyên đề của HĐND huyện về kết quả thực hiện kế hoạch cải cách hành chính huyện Bàu Bàng giai đoạn 2016-2021 và Kế hoạch cải cách hành chính huyện Bàu Bàng giai đoạn 2021-2026. 15-12-2023 Chủ tịch HĐND huyện
20 24/NQ-HĐND9 Về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện về tình hình quản lý và sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Bàu Bàng 15-12-2023 Chủ tịch HĐND huyện
21 23/NQ-HĐND9 Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2024 15-12-2023 Chủ tịch HĐND huyện
22 17/NQ-HĐND8 Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Trưởng ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 (ông Trần Thanh Bình) 10-11-2023 Chủ tịch HĐND huyện
23 16/NQ-HĐND8 Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2023 (ông Trần Xuân Lộc). 10-11-2023 Chủ tịch HĐND huyện
24 15/NQ-HĐND8 Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 28/7/2023 của HĐND huyện Bàu Bàng về việc điều chỉnh Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND huyện Bàu Bàng về Kế hoạch đầu tư công năm 2023 10-11-2023 Chủ tịch HĐND huyện
25 14/NQ-HĐND8 Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu 10-11-2023 Chủ tịch HĐND huyện
26 13/NQ-HĐND8 Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 (ông Võ Đạt Thành) 10-11-2023 Chủ tịch HĐND huyện
27 12/NQ-HĐND8 Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 (ông Trương Văn Tài). 10-11-2023 Chủ tịch HĐND huyện
28 11/NQ-HĐND8 Xác nhận kết quả cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 (ông Bạch Văn Nhân, bà Ngô Thu Hương) 10-11-2023 Chủ tịch HĐND huyện
29 587-PTCKH V/v thực hiện công khai ngân sách (quý III năm 2023). 25-10-2023 Trưởng phòng TC-KH
30 211/BC-UBND Tình hình Kinh tế - Xã hội - Quốc phòng, An ninh 9 tháng đầu năm; Một số nhiệm vụ trọng tâm quý IV và tháng 10 năm 2023 16-10-2023 Chủ tịch UBND huyện
31 2164/QĐ-UBND V/v công bố công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2022 18-08-2023 Chủ tịch UBND huyện
32 431/PTCKH V/v thực hiện công khai ngân sách (quý II năm 2023). 16-08-2023 Trưởng phòng TC-KH
33 430/PTCKH V/v thực hiện công khai ngân sách (quý I năm 2023). 16-08-2023 Trưởng phòng TC-KH
34 05/NQ-HĐND7 Về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2024. 28-07-2023 Chủ tịch HĐND huyện
35 06/NQ-HĐND7 Về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022. 28-07-2023 Chủ tịch HĐND huyện
36 07/NQ-HĐND7 Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2022 của HĐND huyện Bàu Bàng về việc điều chỉnh Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2021 của HĐND huyện Bàu Bàng về Kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025. 28-07-2023 Chủ tịch HĐND huyện
37 08/NQ-HĐND7 Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2022 của HĐND huyện Bàu Bàng về Kế hoạch đầu tư công năm 2023. 28-07-2023 Chủ tịch HĐND huyện
38 09/NQ-HĐND7 Về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2024. 28-07-2023 Chủ tịch HĐND huyện
39 115/BC-UBND Tình hình phát triển kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm 2023; Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng cuối năm 2023. 30-06-2023 Chủ tịch UBND huyện
40 03/2023/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bàu Bàng./. 10-05-2023 Chủ tịch UBND huyện
41 02/2023/QĐ-UBND V/v ban hành Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Bàu Bàng./. 08-05-2023 Chủ tịch UBND huyện
42 02/NQ-HĐND6 Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 (ông Lâm Hồng Vũ) 21-04-2023 Chủ tịch HĐND huyện
43 01/NQ-HĐND6 Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Bàu Bàng khóa III nhiệm kỳ 2021-2026 (ông Võ Hồng Bào). 21-04-2023 Chủ tịch HĐND huyện
44 03/NQ-HĐND6 Xác nhận kết quả cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Bàu Bàng khóa III nhiệm kỳ 2021-2026 (ông Võ Hồng Bào). 21-04-2023 Chủ tịch HĐND huyện
45 63/BC-UBND Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2023; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý II/2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2023. 12-04-2023 Chủ tịch UBND huyện
46 41/KH-UBND Kế hoạch triển khai áp dụng, duy trì, cải tiến và hoàn thiện Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng, các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2023. 20-03-2023 Chủ tịch UBND huyện
47 520/QĐ-UBND Về ban hành Mục tiêu chất lượng của Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. 16-03-2023 Chủ tịch UBND huyện
48 20/BC-UBND Tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2022 và Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2023. 23-02-2023 Chủ tịch UBND huyện
49 245/QĐ-UBND Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021. 16-02-2023 Chủ tịch UBND huyện
50 181/QĐ-UBND V/v công bố công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2023. 06-02-2023 Chủ tịch UBND huyện
51 01/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bàu Bàng 06-02-2023 Chủ tịch UBND huyện
52 30/PTCKH Về việc thực hiện công khai ngân sách quý IV năm 2022. 02-02-2023 Trưởng phòng TCKH
53 21/NQ-HĐND5 Về nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung đô thị Lai Uyên đến năm 2030, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. 16-12-2022 Chủ tịch HĐND huyện
54 19/NQ-HĐND5 Về Kế hoạch đầu tư công năm 2023. 16-12-2022 Chủ tịch HĐND huyện
55 20/NQ-HĐND5 Về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023. 16-12-2022 Chủ tịch HĐND huyện
56 18/NQ-HĐND5 Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng về Kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025. 16-12-2022 Chủ tịch HĐND huyện
57 17/NQ-HĐND5 Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng về việc điều chỉnh Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện về Kế hoạch đầu tư công năm 202. 16-12-2022 Chủ tịch HĐND huyện
58 16/NQ-HĐND5 Về Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2023. 16-12-2022 Chủ tịch HĐND huyện
59 15/NQ-HĐND5 Về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện về kết quả thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính huyện Bàu Bàng giai đoàn 2016-2021 và Kế hoạch cải cách hành chính huyện Bàu Bàng giai đoạn 2021-2026. 16-12-2022 Chủ tịch HĐND huyện
60 14/NQ-HĐND5 Về kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện về việc triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư trọng điểm của huyện giai đoạn 2021-2023. 16-12-2022 Chủ tịch HĐND huyện
61 13/NQ-HĐND5 Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023. 16-12-2022 Chủ tịch HĐND huyện
62 06/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế huyện Bàu Bàng 04-11-2022 Chủ tịch UBND huyện
63 05/2022/QĐ-UBND Ban hành Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Bàu Bàng 14-10-2022 Chủ tịch UBND huyện
64 182/BC-UBND Tình hình Kinh tế - Xã hội - Quốc phòng, An ninh 9 tháng đầu năm; Một số nhiệm vụ trọng tâm quý IV và tháng 10 năm 2022 11-10-2022 Chủ tịch UBND huyện
65 501/PTCKH Về việc thực hiện công khai ngân sách quý III năm 2022 21-09-2022 Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch
66 11/NQ-HĐND4 Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 (bà Nguyễn Kim Duyên). 22-07-2022 Chủ tịch HĐND huyện
67 10/NQ-HĐND4 Về việc điều chỉnh của Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND huyện Bàu Bàng về Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2022. 22-07-2022 Chủ tịch HĐND huyện
68 08/NQ-HĐND4 Về việc giao dự toán (ủy thác) vốn kết dư ngân sách huyện tiếp tục thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân" giai đoạn 2016-2020 đến năm 2025. 22-07-2022 Chủ tịch HĐND huyện
69 09/NQ-HĐND4 Về thống nhất chỉ tiêu thực hiện độ bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022 - 2025. 22-07-2022 Chủ tịch HĐND huyện
70 07/NQ-HĐND4 Về việc giao dự toán (ủy thác) vốn kết dư ngân sách huyện qua Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bàu Bàng năm 2022. 22-07-2022 Chủ tịch HĐND huyện
71 06/NQ-HĐND4 Về việc thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Trung tâm Phục vụ hành chính công huyện Bàu Bàng. 22-07-2022 Chủ tịch HĐND huyện
72 05/NQ-HĐND4 Về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023. 22-07-2022 Chủ tịch HĐND huyện
73 04/NQ-HĐND4 Về điều chỉnh Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND huyện về Kế hoạch đầu tư công năm 2022. 22-07-2022 Chủ tịch HĐND huyện
74 03/NQ-HĐND4 Về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021. 22-07-2022 Chủ tịch HĐND huyện
75 02/NQ-HĐND4 Về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023. 22-07-2022 Chủ tịch HĐND huyện