Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Bàu Bàng: Học tập, triển khai chuyên đề năm 2023 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tư tưởng dân là gốc, dựa vào dân để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả từ cơ sở"

04-05-2023

Ngày 19/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Bàu Bàng tổ chức Hội nghị học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tư tưởng dân là gốc, dựa vào dân để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả từ cơ sở " cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, ở các chi đảng bộ khối các cơ quan, lực lượng vũ trang, trường học, doanh nghiệp trực thuộc Huyện uỷ Bàu Bàng. hội nghị được trực tiếp tại điểm cầu hội trường huyện và trực tuyến tại 7 điểm cầu các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe Tiến sĩ Vũ Trung Kiên - Phó trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khu vực II trình bày nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023: "Về tư tưởng dân là gốc, dựa vào dân để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả từ cơ sở". Trong đó, nêu lên những nội dung cơ bản, ý nghĩa của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tư tưởng dân là gốc, dựa vào dân để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả từ cơ sở; việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội và các Hội nghị Trung ương Đảng (khóa XIII) xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả từ cơ sở trong giai đoạn hiện nay. Nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tư tưởng dân là gốc, dựa vào dân để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả từ cơ sở; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về việc học tập và làm theo Bác…

Đại biểu tham gia học tập trực tiếp tại điểm cầu hội trường huyện.

Đại biểu tham gia học tập trực tiếp tại điểm cầu hội trường huyện.

Hội nghị còn được nghe Ban Tuyên giáo Huyện uỷ quán triệt kế hoạch 110 ngày 7/4/2023 của Ban Thường vụ huyện uỷ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tư tưởng Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023. Căn cứ nội dung chuyên đề năm 2023, chi bộ xác định nội dung và tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo định kỳ để thảo luận, liên hệ và đề ra giải pháp đẩy mạnh việc học tập, "làm theo Bác" và thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chấn chỉnh, khắc phục bệnh hình thức, nói không đi đôi với làm.

Tiến sĩ Vũ Trung Kiên - Phó trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khu vực II trình bày nội dung chuyên đề năm 2023

Tiến sĩ Vũ Trung Kiên - Phó trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khu vực II trình bày nội dung chuyên đề năm 2023

Việc quán triệt, học tập chuyên đề năm 2023 nhằm tiếp tục giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Chuyên đề năm 2023 đồng thời với việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023.


HỮU HOÀNG

Lượt truy cập: 5796

Tag: chỉ thị 05

Đánh giá bài viết: