Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Bàu Bàng khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới .

05-04-2023

Sáng ngày 4/4, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Bàu Bàng phối hợp với Ban tổ chức Huyện ủy tổ chức mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới đợt 1 năm 2023.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng đảng viên mới đợt 1 năm 2023.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng đảng viên mới đợt 1 năm 2023.

Tham gia lớp bồi dưỡng có hơn 130 học viên là những Đảng viên mới đến từ các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Bàu Bàng. Trong thời gian 07 ngày, các đảng viên mới sẽ được bồi dưỡng các nội dung lý luận chính trị cơ bản, gồm 10 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN), xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng – an ninh bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc Tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; xây dựng Đảng về Đạo đức và phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa học, học viên sẽ viết bài thu hoạch theo chủ đề do Ban tổ chức lớp học đưa ra.

Hơn 130 học viên tham gia lớp bồi dưỡng đảng viên mới.

Hơn 130 học viên tham gia lớp bồi dưỡng đảng viên mới.

Qua lớp bồi dưỡng, nhằm giúp các đồng chí Đảng viên mới nắm những kiến thức cơ bản, cốt lõi về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên. Từ đó xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng là người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.


HỮU HOÀNG

Lượt truy cập: 3056

Tag: chỉ thị 05 , lớp bồi dưỡng , lý luận chính trị

Đánh giá bài viết: