Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

V/v treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.

30-03-2020

V/v treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.

Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng đã ban hành Văn bản số 935/UBND-VX ngày 27/3/2020 yêu cầu các cơ quan, phòng, ban, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện triển khai thực hiện các nội dung sau:

          1. Treo Quốc kỳ

Các công sở, trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các hộ dân thực hiện việc treo Quốc kỳ trong ngày 02/4/2020 (Giỗ Tổ Hùng Vương), Giao Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đôn đốc, theo dõi việc treo Quốc kỳ ở các công sở và các hộ dân trên địa bàn huyện theo quy định.

2. Nghỉ lễ

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan hành chính, sự nghiệp, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày: 02/4/2020 (tức mùng 10 tháng 3 năm Canh Tý)

3. Trực bảo vệ cơ quan

Trong thời gian nghỉ lễ, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, lãnh đạo các doanh nghiệp phải bố trí lực lượng trực gác, bảo vệ cơ quan đơn vị; chủ động xử lý mọi diễn biến bất thường xảy ra trước, trong và sau ngày nghỉ lễ, đồng thời báo cáo kịp thời các vấn đề đột xuất xảy ra về Ủy ban nhân dân huyện.

Danh sách trực vào ngày nghỉ lễ của các cơ quan, đơn vị gửi về Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Liên đoàn Lao động huyện, Công an huyện và Ban Chỉ huy Quân sự huyện trước ngày 31/3/2020.

4. Tổ chức làm vệ sinh

Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân ra quân làm vệ sinh sạch đẹp khu vực cơ quan, đơn vị, các ấp, hộ dân, các đường giao thông và nơi công cộng từ nay đến trước ngày lễ kỷ niệm.

 Phòng Quản lý đô thị, Xí nghiệp Công trình công cộng huyện tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, nhắc nhở các hộ dân tham gia thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, giữ gìn và chăm sóc cây xanh, không vứt rác bừa bãi, không buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, góp phần làm sạch đẹp đường phố, đảm  bảo trật tự đô thị.

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các đơn vị sản xuất kinh doanh nghiêm túc triển khai thực hiện tinh thần Công văn này./.


Lượt truy cập: 1620

Đánh giá bài viết: