Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về chính sách cho vay hỗ trợ người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất...

26-07-2021

CMSC Chính sách cho vay hỗ trợ người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ!


HOÀNG TÚ

Lượt truy cập: 6791

Tag: covid-19 , công ty - xí nghiệp , phòng chống dịch , ngân hàng csxh , hỗ trợ người lao động

Đánh giá bài viết: