Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về chuyển đổi Quầy Tiếp nhận thủ tục hồ sơ Giao dịch bảo đảm (thế chấp và xóa thế chấp).

17-07-2023

Chuyển đổi Quầy Tiếp nhận thủ tục hồ sơ Giao dịch bảo đảm (thế chấp và xóa thế chấp).

Nội dung chi tiết vui lòng xem văn bản đính kèm bên dưới./.

BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: TB_ngay_17.07.2023.pdf

Lượt truy cập: 1346

Tag: thông báo , cải cách hành chính , bộ phận tiếp nhận và trả kết quả , bộ phận một cửa hướng dẫn

Đánh giá bài viết: