Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bàu Bàng.

28-03-2023

Thực hiện Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bàu Bàng.

Để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Ủy ban nhân dân huyện công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bàu Bàng với những nội dung cụ thể sau:

1. Nội dung công khai: Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bàu Bàng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt tại Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2023.

2. Hình thức công khai: Niêm yết tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện, trụ sở Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

3. Tài liệu công khai gồm:

- Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bàu Bàng; (nhấp vào để xem chi tiết)

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bàu Bàng; (nhấp vào để xem chi tiết)

- Danh mục các dự án, công trình thực hiện trong năm 2023 trên địa bàn huyện Bàu Bàng; (nhấp vào để xem chi tiết)

- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bàu Bàng (file số *.jpg, *.dgn và bản đồ giấy). (nhấp vào để xem chi tiết)


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 681-ubnd_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 5566

Tag: thông báo , kế hoạch sử dụng đất

Đánh giá bài viết: