Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện và các xã, thị trấn đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

10-01-2022

Công khai danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện và các xã, thị trấn đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Ủy ban nhân dân huyện thông báo công khai danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện và các xã, thị trấn đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các cá nhân, tổ chức biết và thực hiện từ ngày 01/01/2022, cụ thể như sau:

1. Thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 gồm: 41 thủ tục hành chính, trong đó:

- Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện: 13 thủ tục hành chính.

- Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, thị trấn: 28 thủ tục hành chính.

(Đính kèm phụ lục I)

2. Thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 gồm: 265 thủ tục hành chính, trong đó:

- Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện: 183 thủ tục hành chính.

- Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, thị trấn: 82 thủ tục hành chính.

(Đính kèm phụ lục II)

3. Hình thức thực hiện

- Tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản , nộp hồ sơ trực tuyến đối với dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia (http://dichvucong.gov.vn), Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Dương (http://dichvucong.binhduong.gov.vn).

- Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ nhân sự phụ trách thủ tục hành chính qua điện thoại được công khai trên Cổng thông tin điện tử của huyện Bàu Bàng (http://baubang.binhduong.gov.vn) trong giờ hành chính để được hướng dẫn thực hiện.

Nội dung chi tiết vui lòng xem văn bản đính kèm bên dưới./.


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 496-tb_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 2846

Tag: thông báo , bộ phận tiếp nhận và trả kết quả , bộ phận một cửa hướng dẫn

Đánh giá bài viết: