Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về việc công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Bàu Bàng

31-01-2020

Thực hiện Quyết định số 4092/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Bàu Bàng,

Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Bàu Bàng với những nội dung cụ thể sau:

1.   Nội dung công khai: Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Bàu Bàng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt tại Quyết định số 4092/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019.

2.   Hình thức công khai: Niêm yết tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện, trụ sở Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

3.   Tài liệu công khai gồm:

- Quyết định số 4092/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Bàu Bàng; (nhấp vào để xem chi tiết)

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Bàu Bàng; (nhấp vào để xem chi tiết)

- Danh mục các dự án, công trình thực hiện trong năm 2020 trên địa bàn huyện Bàu Bàng; (nhấp vào để xem chi tiết)

- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Bàu Bàng (file số *.pdf và bản đồ giấy). (nhấp vào để xem chi tiết)

4. Yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn công khai Quyết định số 4092/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Bàu Bàng, Danh mục các dự án, công trình thực hiện trong năm 2020 trên địa bàn huyện Bàu Bàng tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và phát trên hệ thống loa phát thanh của xã, thị trấn để nhân dân được biết và thực hiện.

5. Giao Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện đăng tài liệu công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Bàu Bàng trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện; Đài Truyền thanh huyện phát các nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Bàu Bàng tại Quyết định số 4092/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương trên Đài Truyền thanh của huyện.

./.


Lượt truy cập: 8469

Tag: kế hoạch sử dụng đất

Đánh giá bài viết: