Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Chương trình làm việc tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện

31-12-2020

CMSC Căn cứ vào tình hình thực tế của huyện;

         Ủy ban nhân dân huyện thông báo Chương trình làm việc tháng 01 năm 2021 như sau:

 

Cuộc họp

Thời gian thông qua

Đơn vị chuẩn bị

Tuần II (11 - 15/01/2021)

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND

Giao chỉ tiêu Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021; dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 cho các phòng, ban và UBND các xã, thị trấn.

Văn phòng HĐND - UBND, Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Họp Hội đồng thẩm định chấm điểm Chỉ số Cải cách hành chính năm 2020.

- Họp Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện để xét và đề nghị khen thưởng hoàn thành nhiệm vụ năm 2020.

Phòng Nội vụ

Tuần III (18 - 22/01/2021)

UBND huyện

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 01/2021, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2021.

Văn phòng HĐND - UBND, Phòng Tài chính - Kế hoạch

          Đề nghị các đơn vị được phân công chuẩn bị nội dung đảm bảo chất lượng và thời gian thông qua Ủy ban nhân dân huyện./.

BAN BIÊN TẬP

Tag: thông báo , chương trình làm việc