Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Hội nghị phổ biến nội dung của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND

09-03-2016

Nhằm tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân đến các cơ quan, phòng, ban, ngành, đoàn thể, khối đảng huyện và các xã, nâng cao tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện.

Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng tổ chức Hội nghị trên.

1. Thành phần mời tham dự:

a) Cấp huyện

- Thường trực Huyện ủy;

- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện;

- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện;

            - Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban, ngành, khối Đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam và đoàn thể huyện;

- Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện;

- Báo cáo viên pháp luật huyện.

   b) Cấp xã

- Chủ tịch Hội đồng nhân dân;

- Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

- Trưởng Công an;

- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Công chức: Tư pháp, Văn phòng, Nội vụ, Văn hoá - Thông tin;

            - Lực lượng tuyên truyền viên pháp luật xã.

            (Đề nghị Ủy ban nhân dân các xã thông báo cho các thành phần tham dự Hội nghị triển khai Luật của địa phương mình).

2. Thời gian và địa điểm:

            a) Thời gian: Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 15/3/2016 (thứ Ba).

b) Địa điểm: Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

TẢI Thư mời 32/GM-UBND ngày 09/3/2016


Lượt truy cập: 100

Đánh giá bài viết: