Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Hội nghị thông báo tình hình, triển khai tuyên truyền, giáo dục quốc phòng và an ninh cho nhân dân trên địa bàn huyện trong tình hình mới

23-11-2018

Hội nghị thông báo tình hình, triển khai tuyên truyền, giáo dục quốc phòng và an ninh cho nhân dân trên địa bàn huyện trong tình hình mới

Căn cứ Kế hoạch số 233/KH-HĐGDQP&AN ngày 21 tháng 11 năm 2018 của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Bàu Bàng về việc tổ chức Hội nghị thông báo tình hình, triển khai tuyên truyền, giáo dục quốc phòng và an ninh cho nhân dân trên địa bàn huyện trong tình hình mới;

Hội đồng Giáo dục quốc và an ninh huyện Bàu Bàng tổ chức Hội nghị với nội dung như sau:

1. Thành phần

a. Cấp huyện

- Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện.

- Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện.

b. Cấp xã

- Đại diện lãnh đạo Đảng ủy.

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân.

- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ.

- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh.

- Chủ tịch Hội Nông dân.

- Chỉ huy trưởng, chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự.

  - Trưởng Công an.

- Bí thư Đoàn thanh niên.

- Công chức Văn hóa - Xã hội.

- Công chức Văn phòng - Thống kê.

- Thư ký Đảng ủy.

- Công chức Nội vụ.

- Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cán bộ Đài truyền thanh.

c. Các Trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở, Tiểu học

- Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Bàu Bàng.

- Hiệu trưởng các Trường Trung học cơ sở, Tiểu học.

2. Nội dung

- Tham dự Hội nghị thông báo tình hình; triển khai nội dung tuyên truyền, giáo dục quốc phòng và an ninh cho nhân dân trên địa bàn huyện trong tình hình mới.

3. Thời gian, địa điểm

a. Thời gian: bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút ngày 28/11/2018 (thứ tư).

b. Địa điểm: Hội trường A Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.


Lượt truy cập: 122

Đánh giá bài viết: