Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Hội nghị trực tuyến giới thiệu tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tống Bí thư Nguyễn Phú Trọng

30-06-2022

Sáng ngày 28-6-2022, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giới thiệu tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 99 điểm cầu trong toàn tỉnh tham dự. Tại điểm cầu huyện Bàu Bàng có các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy; Ban Thường vụ và thủ trưởng các cơ quan ban ngành huyện tham dự.

Tại hội nghị đã được nghe Tiến sỹ Vũ Trung Kiên - Phó trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị khu vực 2 giới thiệu, quán triệt tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tác phẩm với các nội dung chủ yếu: Nâng cao nhận thức về CNXH, bản chất, mục tiêu, quy luật khách quan của con đường đi lên CNXH; vì sao Việt Nam lựa chọn con đường đi lên CNXH và đi lên CNXH bằng cách nào. Khẳng định, làm rõ mô hình CNXH ở Việt Nam và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong 92 năm qua. Những thành tựu trên con đường xây dựng CNXH, đặc biệt hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Việt Nam. Vấn đề đặt ra từ thực tiễn quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam và những chủ trương, giải pháp để từng bước xây dựng CNXH ở Việt Nam. Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái về CNXH, con đường đi lên CNXH, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Qua hội nghị giúp đại biểu nâng cao nhận thức về đường lối và thực tiễn đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, góp phần thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đây là cơ sở để quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ và Nhân dân trên địa bàn huyện về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Tạo nên sự thống nhất tư tưởng trong toàn xã hội, “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện những mục tiêu chiến lược mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra…/.


HOÀNG TÚ

Lượt truy cập: 503

Tag: hội nghị trực tuyến

Đánh giá bài viết: