Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Mừng năm mới 2021, mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng

26-01-2021

Đất nước ta đang bước vào năm 2021 với một quốc lực mới, khí thế mới, quyết tâm mới, được đánh dấu bằng sự kiện chính trị trọng đại: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 Đây cũng là dấu mốc kết thúc 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, đánh dấu Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta đã đi trọn hành trình 35 năm đổi mới đầy vẻ vang nhưng cũng đầy gian khó. Năm năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nắm bắt thời cơ, thuận lợi; vượt qua nhiều thách thức, khó khăn; nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, các nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng. Đất nước tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng được duy trì ở mức khá cao; sức cạnh tranh, tiềm lực và quy mô của nền kinh tế được nâng lên; văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt chú trọng, đạt nhiều kết quả rõ nét. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí chuyển biến mạnh mẽ, có bước đột phá, quyết liệt, có hiệu quả. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích chiến lược của đất nước. Quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và hiệu quả; vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Đặc biệt, trong năm 2020, đại dịch Covid-19 tác động nhiều mặt đến nước ta, nhưng nhờ sự ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, nhờ phát huy tốt sức mạnh toàn dân tộc, chúng ta đã kiểm soát thành công đại dịch Covid-19 và phục hồi sản xuất, kinh doanh; ổn định đời sống, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; khẳng định bản lĩnh, ý chí, truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta, dân tộc ta.

Mười năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 đã tạo những bước tiến quan trọng cả về nhận thức lý luận và tổ chức thực hiện, khẳng định những giá trị to lớn của Cương lĩnh.  Qua 35 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Đây là niềm tự hào, là động lực, nguồn lực quan trọng, là niềm tin để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới toàn diện, đồng bộ; phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Những thành tựu đó khẳng định đường lối đổi mới đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta; phản ánh sức sáng tạo của nhân dân ta; minh chứng con đường phát triển tất yếu và sức vươn của dân tộc ta không một thế lực nào có thể ngăn cản được. Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp, khó lường, Cương lĩnh tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, ngọn cờ chiến đấu, ngọn cờ quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu vì một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Chào năm mới 2021, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với một niềm tin sâu sắc. Đại hội XIII có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII gắn với đánh giá tổng quát tiến trình đổi mới; xác định tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5, 10 năm tới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

Chủ đề của Đại hội XIII đã chỉ rõ định hướng phấn đấu của chúng ta là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. 

Chủ đề này được cụ thể hóa trong mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể phát triển đất nước trong những năm tới. Mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu cụ thể: Đến năm 2025: Là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Để thực hiện các mục tiêu trên, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 xác định rõ quan điểm phát triển, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu với các chỉ tiêu phát triển đưa đất nước vững bước tiến lên, thu hẹp khoảng cách phát triển với khu vực và thế giới: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân khoảng 7%/năm; GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đến năm 2030 đạt khoảng 7.500 USD/người; tổng đầu tư xã hội bình quân đạt 33 - 35% GDP; đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt 50%; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội đạt trên 6,5%/năm; chỉ số phát triển con người (HDI) đạt trên 0,7; 100% các cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt quy chuẩn về môi trường;...

Vững tin bước vào năm mới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân chủ động, nhạy bén nắm chắc thời cơ, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, hoàn thiện thể chế, khơi dậy ý chí, tiềm năng, nguồn lực cho phát triển. Với hướng đi đúng đắn, khát vọng phát triển mãnh liệt và quyết tâm chính trị cao, đất nước ta nhất định sẽ lập nên kỳ tích phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc ta./.


Tạp chí cộng sản

Lượt truy cập: 796

Tag: đại hội đảng lần thứ xiii

Đánh giá bài viết: