Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Thư mời dự Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, Chống bạo lực gia đình (2008 - 2018) huyện Bàu Bàng

01-10-2018

Thư mời dự Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, Chống bạo lực gia đình (2008 - 2018) huyện Bàu Bàng

Thực hiện Kế hoạch số 169/KH-BCĐ ngày 23 tháng 8 năm 2018 của Ban Chỉ đạo công tác gia đình huyện về việc tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (2008-2018) huyện Bàu Bàng;

Ban Chỉ đạo công tác gia đình huyện kính mời:

Cấp huyện:

+ Đại diện Thường trực Huyện ủy.

+ Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân.

+ Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện.

+ Thành viên Ban Chỉ đạo Công tác gia đình huyện (Theo Quyết định số 1676/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của Ủy ban nhân dân huyện về việc thành lập Ban Chỉ đạo Công tác gia đình huyện Bàu Bàng giai đoạn 2016-2020)

-     Cấp xã, thị trấn:

+ Lãnh đạo Đảng ủy.

+ Trưởng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác gia đình.

Các khu phố, ấp:

- Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” Khu phố, Ấp (01 người/Câu lạc bộ/ Khu phố, Ấp).

- Đại diện Nhóm “Phòng chống bạo lực gia đình” các Khu phố, Ấp (02 người/Nhóm/ Khu phố, Ấp).

- Đại diện Tổ hòa giải các Khu phố, Ấp (01 người/Tổ/Khu phố, Ấp).

- Các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong công tác thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn (2008-2018).

        (Đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thông báo cho các thành phần liên quan cấp xã, khu phố, ấp và các tập thể, cá nhân được khen thưởng).

Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 03/10/2018 (Thứ tư).

Địa điểm: Hội trường huyện.