Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11/2015” của huyện Bàu Bàng

09-10-2015

Thực hiện quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật về việc tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11” (sau đây gọi tắt là Ngày Pháp luật 09/11); đồng thời để Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2015 được triển khai hiệu quả và thống nhất, Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện trên địa bàn huyện như sau:

TẢI Kế hoạch số 95/KH-UBND

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11, tạo điểm nhấn trong hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật.

- Phát huy tính tích cực, tự giác trong học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, bảo đảm sự gắn kết với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

2. Yêu cầu

- Tổ chức Ngày Pháp luật 09/11 bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức; huy động mọi nguồn lực xã hội gắn với khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; chú trọng tuyên tuyên pháp luật tại các địa bàn nhiều công nhân lao động như khu công nghiệp, cụm nhà trọ.

- Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với điều kiện đặc thù; bám sát sự kiện chính trị lớn của đất nước, gắn với triển khai các nhiệm vụ, chuyên môn của cơ quan, đơn vị, địa phương, các hoạt động đoàn thể xã hội, các phong trào quần chúng.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, công tác phối hợp trong tổ chức Ngày pháp luật; phát huy kết quả, kinh nghiệm tổ chức Ngày Pháp luật 9/11 của những năm trước đây; khắc phục những hạn chế, tồn tại và xác định các hoạt động triển khai phù hợp năm 2015.

II. CHỦ ĐỀ VÀ KHẨU HIỆU

1. Chủ đề

“Thực hiện Hiến pháp và pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”.

2. Khẩu hiệu

- “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”;

- “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;

- “Tuân theo Hiến pháp, pháp luật là nghĩa vụ của mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân”;

- “Chấp hành Hiến pháp, pháp luật là nét đẹp văn hóa, là việc làm thiết thực của mỗi người dân”;

- “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”;

- “Toàn dân tích cực tìm hiểu, học tập và thực hiện Hiến pháp và pháp luật”;

- “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công dân”;

- Các khẩu hiệu khác phù hợp với chủ đề Ngày Pháp luật, gắn với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức và tình hình địa phương.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1.      Nội dung

-  Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật 9/11;

- Tuyên truyền, quán triệt, phổ biến sâu rộng về vị trí, vai trò, nội dung, tinh thần của Hiến pháp và pháp luật, nhất là các quy định mới; chú trọng pháp luật về chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, khu vực biên giới; các quy định liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người dân, người lao động, doanh nghiệp; về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức: Tập trung quán triệt nội dung, tinh thần và những điểm mới của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức, công vụ; nội quy, quy chế nội bộ.

+ Đối với nhân dân: Tập trung tuyên truyền, phổ biến giới thiệu nội dung, những điểm mới của Luật Doanh nghiệp; Luật Đầu tư; Luật Hộ tịch; Luật Căn cước công dân; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi); Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật Bảo hiểm xã hội và các quy định mới ban hành có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

- Tuyên truyền, phổ biến các điểm mới dự kiến sửa đổi, bổ sung, thay thế trong dự thảo các văn bản dự kiến sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 và năm 2016 như: Bộ luật Dân sự (sửa đổi); Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi); Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi); Luật Tạm giữ, tạm giam; Luật Trưng cầu ý dân; Luật Biểu tình; Luật Báo chí; Luật Tiếp cận thông tin; Luật Ban hành quyết định hành chính; Luật về hội; Luật quy hoạch và các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, trọng tâm là Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên; các thỏa thuận của Cộng đồng ASEAN về thương mại, dịch vụ, đầu tư, thuế, hải quan, các thỏa thuận về kinh tế với Liên minh kinh tế Á - Âu, Liên minh Châu Âu, đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương...

- Giáo dục ý thức tôn trọng, bảo vệ và chấp hành pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; lồng ghép phổ biến pháp luật với giáo dục truyền thống, quá trình xây dựng, phát triển của đất nước, ngành, địa phương; về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách hành chính, nhất là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật với các chương trình, cuộc vận động, phong trào, hoạt động kỷ niệm những sự kiện đặc biệt của đất nước, ngành, địa phương trong năm 2015.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phù hợp với chức năng và tình hình cơ quan, ban, ngành, địa phương, trong đó chú trọng đến nhiệm vụ tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực, ngành, địa phương phụ trách trình cấp có thẩm quyền ban hành.

- Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Hình thức tổ chức

- Tăng cường thời lượng, xây dựng các chuyên mục, phóng sự chuyên sâu, tin, bài, ảnh, các thông điệp ngắn, đối thoại và các hình thức phù hợp khác về Ngày Pháp luật, về nội dung, tinh thần của Hiến pháp, pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, chú trọng phát huy vai trò của hệ thống loa truyền thanh tại cơ sở, mạng internet;

- Thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về Ngày Pháp luật, chủ đề, khẩu hiệu Ngày Pháp luật 9/11 qua hệ thống áp phích, băng rôn, cờ phướn trên các tuyến đường phố chính, các khu trung tâm, các cơ quan, đơn vị hành chính, các trường học, địa điểm công cộng;

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật như tổ chức các hội nghị, cuộc thi tìm hiểu pháp luật; tăng cường các hoạt động tuyên truyền, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở, tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức pháp luật mới gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; cung cấp tài liệu phổ biến pháp luật bằng các hình thức phù hợp; tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động để thu hút sự tham gia rộng rãi của nhân dân....; đặc biệt là tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trong nhà trường bằng các hình thức thích hợp như: Giáo dục chính khóa; thi tìm hiểu pháp luật; sinh hoạt dưới cờ; hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp... Khuyến khích, nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả.

- Chú trọng tuyên truyền pháp luật gắn với thực thi pháp luật, hoạt động phong trào như ra quân bảo vệ môi trường, thu gom rác thải, giữ gìn trật tự an toàn giao thông,...

- Kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với quá trình thực hiện các nhiệm vụ của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; gắn với việc quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; các lễ hội, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ lồng ghép bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, phòng, chống tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật.

3. Thời gian thực hiện

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2015 tập trung từ đầu tháng 10 đến hết tháng 11 năm 2015, trong đó cao điểm trong tuần lễ từ ngày 02 tháng 11 năm 2015 đến ngày 9 tháng 11 năm 2015.

IV. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ CỦA HUYỆN

1. Lồng ghép tổ chức quán triệt, phổ biến về mục đích, ý nghĩa, nội dung, chủ đề Ngày Pháp luật năm 2015

- Quán triệt, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý về mục đích, ý nghĩa, nội dung, chủ đề “Ngày Pháp luật” năm 2015 và các quy định pháp luật liên quan đến phạm vi quản lý, nhiệm vụ của đơn vị; lựa chọn nội dung, hình thức, cách làm phù hợp với điều kiện đơn vị.

- Phát động phong trào thi đua gương mẫu tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật gắn với không ngừng học tập, cập nhật kiến thức pháp luật mới để nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh nghề nghiệp, đạo đức công vụ trong thi hành công vụ; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2015 phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp, các trường học, địa phương trên địa bàn huyện.

2. Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật

- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 năm 2015 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2015, trong đó cao điểm trong tuần lễ từ ngày 02 tháng 11 năm 2015 đến ngày 9 tháng 11 năm 2015.

- Hình thức thực hiện: Bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như tuyên truyền miệng, tổ chức hội nghị, hội thi…; chú trọng tổ chức lồng ghép trong “Ngày Pháp luật” hàng tháng tại cơ quan, đơn vị, địa phương (lưu ý không sử dụng hình thức cán bộ, công chức, viên chức tự nghiên cứu).

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp, các trường học, địa phương trên địa bàn huyện.

3. Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan

- Thực hiện treo, gắn áp phích, băng rôn, cờ phướn dọc một số tuyến đường chính trên địa bàn huyện.

- Cơ quan thực hiện:

+ Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, treo, gắn pano, băng rôn, cờ phướn dọc trên một số tuyến đường chính của huyện.

+ Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, trường học của huyện treo băng rôn hưởng ứng Ngày Pháp luật 09/11 tại trụ sở làm việc trong tuần lễ cao điểm tuyên truyền pháp luật.

+ Ủy ban nhân dân các xã thực hiện việc tuyên truyền cổ động trực quan trên một số tuyến đường của địa bàn mình.

4. Tổ chức tư vấn pháp luật miễn phí

Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện phối hợp thực hiện tư vấn pháp luật miễn phí; trợ giúp pháp lý lưu động trên địa bàn huyện.

5. Cấp phát sách, tờ gấp, sổ tay pháp luật, tài liệu tuyên truyền pháp luật

- Phòng Tư pháp chủ trì mua sách pháp luật; in tờ gấp, sổ tay pháp luật cấp phát cho các cơ quan, đơn vị làm tài liệu tuyên truyền trong tuần lễ cao điểm tuyên truyền pháp luật; đồng thời, tiếp tục trang bị lắp đặt giỏ sách pháp luật đến địa bàn dân cư toàn huyện.

- Đài Truyền thanh huyện phối hợp với Phòng Tư pháp trong việc xây dựng các tiểu phẩm, tình huống, phóng sự pháp luật, chuyên mục pháp luật để hướng dẫn Đài truyền thanh các xã tuyên truyền mục đích ý nghĩa Ngày Pháp luật 9/11, các quy định pháp luật theo chủ đề của Ngày Pháp luật quốc gia 2015. đưa tin các hoạt động chào mừng Ngày Pháp luật 09/11 của các ngành, địa phương, gương người tốt việc tốt về chấp hành pháp luật...

6. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

a) Tăng thời lượng đưa tin, bài viết, phóng sự: có các chuyên mục về pháp luật nhân Ngày Pháp luật 9/11; tuyên truyền các quy định pháp luật; tuyên truyền ý nghĩa Ngày Pháp luật 9/11; đưa tin các hoạt động chào mừng Ngày Pháp luật 09/11 của các ngành, địa phương, gương người tốt việc tốt về chấp hành pháp luật…

Cơ quan thực hiện:  Đài Truyền thanh huyện,  Trang Thông tin điện tử huyện; Đài Truyền thanh các xã.

b) Cập nhật thông tin, viết bài đăng tải về Ngày Pháp luật trên cổng thông tin điện tử của huyện.

 Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, các trường học, Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn huyện.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Ngân sách cấp nào sẽ do cấp đó đảm bảo để thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

- Đối với hoạt động do các cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện thì sử dụng kinh phí của cơ quan, đơn vị.

- Các nguồn kinh phí tài trợ khác.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế của đơn vị, các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã xây dựng Kế hoạch thực hiện Ngày Pháp luật 9/11 trong cơ quan, đơn vị mình cho phù hợp, đồng thời phối hợp tốt với cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện. Trong đó:

a) Giao Phòng Tư pháp chủ trì phối hợp các phòng, ban, ngành, địa phương tổ chức thực hiện Kế hoạch này đạt chất lượng, hiệu quả.

- Hướng dẫn, đôn đốc các ban, ngành, đoàn thể, địa phương thực hiện Ngày Pháp luật 9/11.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả triển khai thực hiện Ngày Pháp luật 9/11 trên địa bàn huyện.

b) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện có văn bản hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật năm 2015 trong tổ chức mình; hướng dẫn các tổ chức là thành viên triển khai Ngày Pháp luật năm 2015.

c) Đài truyền thanh, Cổng thông tin điện tử huyện xây dựng các tin, bài về Ngày Pháp luật 9/11 trên địa bàn huyện.

d) Đề nghị Tòa án huyện tăng cường xét xử lưu động các vụ án tại địa bàn huyện.

e) Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, chỉ đạo khối trường học tổ chức các hoạt động thiết thực, cụ thể hưởng ứng Ngày Pháp luật 9/11.

f) Phòng Tài chính - Kế hoạch bố trí kinh phí bảo đảm việc tổ chức Ngày Pháp luật 9/11 của huyện.

Sau khi tổ chức các hoạt động Ngày Pháp luật 9/11, các phòng, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các xã tổng hợp kết quả thực hiện thành một nội dung trong Báo cáo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành, đoàn thể, địa phương mình và báo cáo về Phòng Tư pháp trước ngày 15 tháng 11 năm 2015 để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Sở Tư pháp theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam 09/11/2015” của huyện Bàu Bàng. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Phòng Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện giải quyết./.


Lượt truy cập: 189

Đánh giá bài viết: