Truy cập nội dung luôn

Trang Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về Chương trình làm việc tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện

31-03-2020

Xem cỡ chữ:

CMSC Căn cứ Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng về việc ban hành Chương trình công tác năm 2020;

          Căn cứ vào tình hình thực tế của huyện;

          Ủy ban nhân dân huyện thông báo Chương trình làm việc tháng 4 năm 2020 như sau:

Cuộc họp

Thời gian thông qua

Đơn vị chuẩn bị

Tuần III (13 - 17/4/2020)

UBND huyện

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4/2020, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2020.

Văn phòng HĐND - UBND, Phòng Tài chính - Kế hoạch

Tuần V (27 - 29/4/2020)

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND

Thông qua kế hoạch tổ chức “Tháng hành động vì trẻ em”.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

          Đề nghị các đơn vị được phân công chuẩn bị nội dung đảm bảo chất lượng và thời gian thông qua Ủy ban nhân dân huyện./.

BAN BIÊN TẬP

Tag: thông báo , chương trình làm việc