Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tết dương lịch 01/01/2021

24-12-2020

CMSC Căn cứ Thông báo số 297/TB-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc viếng Nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020 và nghỉ Tết dương lịch 01/01/2021;

Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng đề nghị các cơ quan, phòng, ban, khối Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các đơn vị sản xuất kinh doanh, các Trường học trên địa bàn và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức thực hiện các nội dung sau:

1. Treo Quốc kỳ

Các công sở, trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các hộ dân thực hiện việc treo Quốc kỳ trong ngày 01/01/2021.

Giao trách nhiệm Phòng Văn hóa và Thông tin, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đôn đốc, theo dõi việc treo Quốc kỳ ở các công sở và các hộ dân trên địa bàn huyện theo quy định.

2. Nghỉ Tết dương lịch

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (gọi tắt là công chức, viên chức) được nghỉ 01 ngày, ngày 01/01/2021 (thứ Sáu).

3. Trực bảo vệ cơ quan

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, lãnh đạo các doanh nghiệp phải bố trí lực lượng trực gác, bảo vệ cơ quan, đơn vị và ở các ấp; chủ động xử lý mọi diễn biến bất thường xảy ra trước, trong và sau ngày lễ Tết dương lịch năm 2021, đồng thời báo cáo kịp thời các vấn đề đột xuất xảy ra về Ủy ban nhân dân huyện.

Danh sách trực: Các cơ quan, đơn vị gửi về Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện, Liên đoàn Lao động huyện, Công an huyện và Ban Chỉ huy quân sự huyện trước ngày 28/12/2020.

4. Tổ chức làm vệ sinh

Trước ngày Lễ, thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban, khối Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể, Giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn huyện, Hiệu trưởng  trường Trung học phổ thông Bàu Bàng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân và học sinh làm vệ sinh sạch đẹp khu vực cơ quan, đơn vị mình, các đường giao thông, nơi công cộng, khuôn viên trường học, các khu khố, ấp và hộ dân.

Phòng Quản lý đô thị, Xí nghiệp Công trình Công cộng huyện tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, nhắc nhở các hộ dân tham gia thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, giữ gìn và chăm sóc cây xanh, không vứt rác bừa bãi, không buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, góp phần làm sạch đẹp đường phố, trật tự đô thị.

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, phòng ban, khối Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể, các đơn vị sản xuất kinh doanh, Hiệu trưởng các Trường trên địa bàn huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện tinh thần Công văn này và đến ngày 02/01/2021 có báo cáo tình hình về Ủy ban nhân dân huyện./.


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 4086-ubnd_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 1134

Tag: thông báo , văn minh đô thị

Đánh giá bài viết: