Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Sáng ngày 10 - 6, Trung tâm Chính trị huyện Bàu Bàng phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Ban Tổ chức Huyện uỷ tổ chức Lễ khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa IX năm 2024. Đến dự lễ khai giảng có ông Trần Tuấn Anh – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm chính trị huyện.

Sáng ngày 10 - 6, Trung tâm Chính trị huyện Bàu Bàng phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Ban Tổ chức Huyện uỷ tổ chức Lễ khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa IX năm 2024. Đến dự lễ khai giảng có ông Trần Tuấn Anh – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm chính trị huyện.

Tham gia học tập lớp sơ cấp LLCT có 116 học viên là đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên thuộc các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện Bàu Bàng. Trãi qua 1 tháng học tập các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 18 chuyên đề về những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; lịch sử và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; vấn đề công nghiệp hóa - nhiệm vụ trọng tâm của thời kỳ quá độ lên XHCN ở Việt Nam….theo Hướng dẫn số 65-HD/BTGTW, ngày 11/12/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Kết thúc khóa học các học viên thi tốt nghiệp cuối khóa để đánh giá, xếp loại học tập.

Việc mở lớp Sơ cấp lý luận chính trị là hết sức cần thiết, không chỉ nhằm chuẩn hoá, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị cũng như năng lực vận dụng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào lĩnh vực công tác chuyên môn, nhằm giúp cho học viên vận dụng vào thực tế công tác ở địa phương, đơn vị và trong cuộc sống, góp phần nâng cao phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, năng lực công tác của người cán bộ để giải quyết mọi vấn đề thực tiễn trong quá trình thực hiện và hoàn thành có hiệu quả công việc được giao. Đây cũng là điều kiện để cán bộ, đảng viên tiếp tục theo học các chương trình lý luận chính trị cao hơn theo quy định của Trung ương./.


HỮU HOÀNG

Lượt truy cập: 8227

Tag: khai giảng lớp sơ cấp

Đánh giá bài viết: