Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Tài liệu Kỳ họp thứ 4 (thường lệ giữa năm 2022) - HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

11-07-2022

Tài liệu Kỳ họp thứ 4 (thường lệ giữa năm 2022) - HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

NỘI DUNG

1. Chương trình kỳ họp thứ 4 (thường lệ giữa năm 2022)

 

A. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI HỘI TRƯỜNG

1. Báo cáo tóm tắt nội dung, kết quả kỳ họp thứ 06 - HĐND tỉnh khóa X.

2. Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng đầu năm 2022, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022.

3. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

4. Thông báo kết quả tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022.

5. Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách Nhà nước năm 2021.

6. Báo cáo về việc ước thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và kế hoạch thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022.

7. Báo cáo điều chỉnh thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022.

8. Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và phương  hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

9. Báo cáo điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022.

10. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng mới Trung tâm Phục vụ hành chính công huyện Bàu Bàng.

11. Báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo được phân công của Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện.

12. Báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo được phân công của Ban Pháp chế của HĐND huyện.

 

B. CÁC TỜ TRÌNH VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Tờ trình về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023.

   * Dự thảo Nghị quyết kèm theo.

2. Tờ trình về việc thống nhất chỉ tiêu thực hiện độ bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022 - 2025.

   * Dự thảo Nghị quyết kèm theo.

3. Tờ trình về việc điều chỉnh của Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND huyện Bàu Bàng về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

   * Dự thảo Nghị quyết kèm theo.

4. Tờ trình về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021.

   * Dự thảo Nghị quyết kèm theo.

5. Tờ trình về việc điều chỉnh Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND huyện về Kế hoạch đầu tư công năm 2022.

   * Dự thảo Nghị quyết kèm theo.

6. Tờ trình về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023.

   * Dự thảo Nghị quyết kèm theo.

7. Tờ trình về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng mới Trung tâm hành chính công huyện Bàu Bàng.

   * Dự thảo Nghị quyết kèm theo.

8. Tờ trình về việc giao dự toán (ủy thác) vốn ngân sách huyện qua Ngân hàng Chính sách xã hội huyện năm 2022.

   * Dự thảo Nghị quyết kèm theo.

9. Tờ trình về việc giao dự toán (ủy thác) vốn ngân sách huyện tiếp tục thực hiện Đề án Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân giai đoạn (2016-2020) đến năm 2025.

   * Dự thảo Nghị quyết kèm theo.

10. Tờ trình của Chủ tịch UBND huyện về việc giới thiệu nhân sự bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

11. Báo cáo kết quả thẩm tra các dự thảo Nghị quyết đã được phân công cho Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện.

 

C. CÁC NỘI DUNG GỬI ĐẠI BIỂU NGHIÊN CỨU GỒM:

1- Báo cáo của Ủy ban MTTQ VN huyện về tình hình Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022.

2- Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022 của hai Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.

3- Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022 của hai Ban Pháp chế HĐND huyện.

4- Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ tập trung chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2022.

5- Báo cáo của UBND huyện về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 03 HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

6- Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 03 - HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

7- Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

8- Báo cáo kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

9- Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

10- Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

11- Báo cáo của Viện Trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện về Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp 6 tháng đầu năm 2022.

12- Báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân huyện về kết quả công tác Tòa án 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

13- Báo cáo của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện về công tác thi hành án 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2022.

14- Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

15- Báo cáo tình hình hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Bàu Bàng 6 tháng đầu năm 2022./.


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

Lượt truy cập: 4504

Tag: tài liệu họp hđnd

Đánh giá bài viết: