Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về mời tham dự tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và phát triển công nghệ huyện Bàu Bàng năm 2021

27-08-2020

CMSC Về mời tham dự tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và phát triển công nghệ huyện Bàu Bàng năm 2021.

Phòng Kinh tế huyện Bàu Bàng kính mời các cơ quan, tổ chức có hoạt động phù hợp với lĩnh vực của nhiệm vụ khoa học và công nghệ, có con dấu và tài khoản riêng, tham gia đăng ký tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn huyện Bàu Bàng.

1. Danh sách nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (NCKH-PTCN) huyện Bàu Bàng  năm 2021 được gửi kèm theo công văn này và được đăng trên Cổng thông tin điện tử của UBND huyện Bàu Bàng (baubang.binhduong.gov.vn).

2. Thành phần hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn gồm 01 bộ hồ sơ trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 và 01 bản điện tử của hồ sơ (dạng PDF, không đặt mật khẩu). Các tài liệu là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực. Toàn bộ hồ sơ được đóng gói, có niêm phong, gồm có các tài liệu sau:

a) Hồ sơ pháp lý của tổ chức chủ trì:

- Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức chủ trì;

- Điều lệ hoạt động của tổ chức chủ trì (nếu có);

b) Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ cấp cơ sở (Mẫu E9.ĐON);       

c) Thuyết minh dự án KH&CN cấp cơ sở  (Mẫu E12.TMĐTCN;

d) Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cấp cơ sở (Mẫu E13.ĐVCT);

e) Tóm tắt hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của cơ quan chuyển giao công nghệ (mẫu E14.ĐVCG);

f) Lý lịch khoa học của cá nhân thực hiện chính nhiệm vụ cấp cơ sở (Mẫu E 15.LLKH), trong đó có kê khai mức lương chuyên gia (trường hợp nhiệm vụ khoa học và công nghệ có thuê chuyên gia);

g) Văn bản xác nhận (nếu có) về sự đồng ý của các tổ chức tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở. (Mẫu E16.XNPH);

h) Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở (thời gian báo giá không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ). Báo giá được cập nhật, điều chỉnh, bổ sung trước thời điểm họp thẩm định kinh phí (nếu cần);

i) Báo cáo tài chính của 02 đến 03 năm gần nhất của tổ chức chủ trì đã nộp các cơ quan quản lý theo quy định;

k) Phương án huy động vốn đối ứng đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở phải có vốn đối ứng. Văn bản cụ thể cần có cho từng trường hợp trong phương án huy động vốn đối ứng như sau:

- Đối với trường hợp sử dụng nguồn vốn tự có: Hồ sơ minh chứng tổ chức chủ trì có thể huy động được nguồn vốn tự có để thực hiện nhiệm vụ.

- Đối với trường hợp huy động vốn từ các cá nhân/tổ chức hoặc huy động vốn góp của chủ sở hữu: Cam kết pháp lý và giấy tờ xác nhận về việc đóng góp vốn của các cá nhân/tổ chức/chủ sở hữu cho tổ chức chủ trì để thực hiện nhiệm vụ.

- Đối với trường hợp vay tổ chức tín dụng: Cam kết cho vay vốn của các tổ chức tín dụng để thực hiện nhiệm vụ hoặc hợp đồng hạn mức tín dụng còn hiệu lực của tổ chức tín dụng đối với tổ chức chủ trì. Trước khi ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ, nếu Tổ thẩm định kinh phí có yêu cầu, tổ chức chủ trì bổ sung Hợp đồng tín dụng cho nhiệm vụ với tổng giá trị hợp đồng tín dụng đảm bảo được vốn đối ứng thực hiện nhiệm vụ.

l) Tài liệu liên quan khác, nếu tổ chức đăng ký tham gia tuyển chọn hoặc  giao trực tiếp thấy cần thiết bổ sung làm tăng tính thuyết phục của hồ sơ hoặc đơn vị quản lý cần làm rõ thông tin trong quá trình tuyển chọn và thẩm định nhiệm vụ.

Biểu mẫu Quý đơn vị tải về từ địa chỉ http://www.sokhcnbinhduong.gov.vn → Văn bản trọng tâm → Hướng dẫn số 05/HD-SKHCN ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quy định Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

Mục PL 2: Biểu mẫu cấp cơ sở theo Quyết định số 30/QĐ-UBND.

3. Hồ sơ cho vào phong bì niêm phong, ngoài phong bì ghi

a) Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở đăng ký tham gia tuyển chọn;
b) Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì, tên chủ nhiệm nhiệm vụ;
c) Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.  

4. Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 17 giờ, ngày 23 tháng 10 năm 2020.  
5. Nộp hồ sơ:

Hồ sơ tham gia tuyển chọn được nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện: 
- Trường hợp nộp qua bưu điện 
xin vui lòng gửi đến địa chỉ: Nhà B2-11, phố thương mại Bàu Bàng (ấp Đồng Sổ, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

- Trường hợp nộp trực tiếp xin vui lòng nộp tại: Phòng Kinh tế huyện Bàu Bàng, Nhà B2-11, phố thương mại Bàu Bàng (ấp Đồng Sổ, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Lưu ý: Ngày chứng thực nhận hồ sơ là ngày ghi ở dấu của Bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc phiếu tiếp nhận hồ sơ của phòng Kinh tế huyện Bàu Bàng tỉnh Bình Dương (trường hợp nộp trực tiếp).

Điện thoại liên lạc:

- Phòng Kinh tế huyện Bàu Bàng

- Điện thoại: 0274.3516049;

- Email: phongkinhte.bb@binhduong.gov.vn hoặc pktbaubang@gmail.com 

Rất mong nhận được sự tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ chuyển giao ứng dụng nhiệm vụ khoa học và phát triển công nghệ của Quý đơn vị./.


PHÒNG KINH TẾ HUYỆN BÀU BÀNG

Tài liệu đính kèm: QD phê duyệt 1750-qd DM-NV.KHCN 2021.pdf

Lượt truy cập: 3930

Tag: thông báo , đề tài khoa học , khoa học và công nghệ , danh mục dự án

Đánh giá bài viết: